Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOPIN, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
434 844 € 468 482 € 480 568 € 463 419 € 340 161 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 500 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 500€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 362 € 3 125 € 6 250 € 9 375 € 12 500 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 362€ 3 125€ 6 250€ 9 375€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
433 482 € 462 857 € 474 318 € 454 044 € 327 661 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
12 075€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
433 482€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
450 782€ 474 318€ 454 044€ 327 661€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
145 161 € 408 479 € 184 016 € 82 970 € 41 218 € 28 674 € 53 388 € 5 452 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 €
035
B.I.1
Materiál
11€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
85 423 € 134 504 € 131 718 € 59 108 € 27 725 € 10 576 € 18 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 426 € 131 665 € 121 151 € 55 736 € 24 463 € 6 752 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 426€ 131 665€ 121 151€ 55 736€ 24 463€ 6 752€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 397€ 7 213€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 600€ 2 839€ 3 354€ 3 372€ 3 262€ 3 824€ 18€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
59 727 € 273 975 € 52 298 € 23 862 € 13 493 € 18 098 € 53 370 € 5 452 €
072
B.V.1.
Peniaze
5€ 6 987€ 4 783€ 5 672€ 3 607€ 5 218€ 13 525€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
59 722€ 266 988€ 47 515€ 18 190€ 9 886€ 12 880€ 39 845€ 452€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 395 € 1 274 € 2 611 € 1 706 € 5 742 € 1 804 € 349 € 158 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 295€ 1 274€ 2 611€ 1 706€ 5 742€ 1 804€ 349€ 158€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 100€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 914 € 364 307 € -72 544 € -324 321 € -491 886 € -156 919 € -29 530 € 4 610 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-12 071 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-12 071€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
353 308 € -98 500 € -312 826 € -496 886 € -161 465 € -34 530 € -390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
850 194€ 398 386€ 184 060€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-496 886€ -496 886€ -496 886€ -496 886€ -161 465€ -34 530€ -390€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-305 323 € 451 807 € 234 782 € 167 565 € -335 421 € -127 389 € -34 140 € -390 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
498 490 € 499 035 € 713 254 € 869 946 € 879 007 € 187 397 € 83 267 € 1 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
404 777 € 396 835 € 2 270 € 1 630 € 1 019 € 360 € 134 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
401 252€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
393 922€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 525€ 2 913€ 2 270€ 1 630€ 1 019€ 360€ 134€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
85 818 € 98 971 € 707 418 € 865 676 € 826 333 € 211 269 € 82 867 € 1 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 407 € -7 790 € 88 878 € 48 055 € 63 479 € 38 959 € 200 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
69 407€ -7 790€ 88 878€ 48 055€ 63 479€ 38 959€ 200€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
589 465€ 783 365€ 741 030€ 165 040€ 80 720€ 1 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 666€ 7 885€ 6 865€ 6 749€ 7 843€ 3 408€ 1 110€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 982€ 4 996€ 4 371€ 4 287€ 4 967€ 2 118€ 687€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 592€ 91 181€ 16 382€ 23 215€ 9 009€ 1 739€ 150€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 171€ 2 699€ 1 457€ 5€ 5€ 5€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 895 € 3 229 € 3 566 € 2 640 € 1 655 € 259 € 266 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 695€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200€ 3 229€ 3 566€ 2 640€ 1 655€ 259€ 266€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ -24 491€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
37 996 € 14 893 € 26 485 € 2 470 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
37 996€ 14 893€ 26 485€ 2 470€