Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOPIN, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
434 844 € 468 482 € 480 568 € 463 419 € 340 161 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 500 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 362 € 3 125 € 6 250 € 9 375 € 12 500 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 362€ 3 125€ 6 250€ 9 375€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 500€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
433 482 € 462 857 € 474 318 € 454 044 € 327 661 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
12 075€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
433 482€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
450 782€ 474 318€ 454 044€ 327 661€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
145 161 € 408 479 € 184 016 € 82 970 € 41 218 € 28 674 € 53 388 € 5 452 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 €
035
B.I.1
Materiál
11€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
85 423 € 134 504 € 131 718 € 59 108 € 27 725 € 10 576 € 18 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 426 € 131 665 € 121 151 € 55 736 € 24 463 € 6 752 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 426€ 131 665€ 121 151€ 55 736€ 24 463€ 6 752€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 397€ 7 213€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 600€ 2 839€ 3 354€ 3 372€ 3 262€ 3 824€ 18€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
59 727 € 273 975 € 52 298 € 23 862 € 13 493 € 18 098 € 53 370 € 5 452 €
072
B.V.1.
Peniaze
5€ 6 987€ 4 783€ 5 672€ 3 607€ 5 218€ 13 525€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
59 722€ 266 988€ 47 515€ 18 190€ 9 886€ 12 880€ 39 845€ 452€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 395 € 1 274 € 2 611 € 1 706 € 5 742 € 1 804 € 349 € 158 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 295€ 1 274€ 2 611€ 1 706€ 5 742€ 1 804€ 349€ 158€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 100€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
583 400 € 878 235 € 667 195 € 548 095 € 387 121 € 30 478 € 53 737 € 5 610 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 914 € 364 307 € -72 544 € -324 321 € -491 886 € -156 919 € -29 530 € 4 610 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-12 071 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-12 071€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
353 308 € -98 500 € -312 826 € -496 886 € -161 465 € -34 530 € -390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
850 194€ 398 386€ 184 060€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-496 886€ -496 886€ -496 886€ -496 886€ -161 465€ -34 530€ -390€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-305 323 € 451 807 € 234 782 € 167 565 € -335 421 € -127 389 € -34 140 € -390 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
498 490 € 499 035 € 713 254 € 869 946 € 879 007 € 187 397 € 83 267 € 1 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
404 777 € 396 835 € 2 270 € 1 630 € 1 019 € 360 € 134 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
401 252€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
393 922€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 525€ 2 913€ 2 270€ 1 630€ 1 019€ 360€ 134€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
85 818 € 98 971 € 707 418 € 865 676 € 826 333 € 211 269 € 82 867 € 1 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 407 € -7 790 € 88 878 € 48 055 € 63 479 € 38 959 € 200 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
69 407€ -7 790€ 88 878€ 48 055€ 63 479€ 38 959€ 200€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
589 465€ 783 365€ 741 030€ 165 040€ 80 720€ 1 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 666€ 7 885€ 6 865€ 6 749€ 7 843€ 3 408€ 1 110€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 982€ 4 996€ 4 371€ 4 287€ 4 967€ 2 118€ 687€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 592€ 91 181€ 16 382€ 23 215€ 9 009€ 1 739€ 150€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 171€ 2 699€ 1 457€ 5€ 5€ 5€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 895 € 3 229 € 3 566 € 2 640 € 1 655 € 259 € 266 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 695€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200€ 3 229€ 3 566€ 2 640€ 1 655€ 259€ 266€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ -24 491€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
37 996 € 14 893 € 26 485 € 2 470 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
37 996€ 14 893€ 26 485€ 2 470€