Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOPIN, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
602 958€ 1 230 500€ 1 016 314€ 846 146€ 515 233€ 378 586€ 42 892€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
630 792 € 1 239 409 € 1 017 828 € 846 979 € 541 005 € 378 826 € 42 901 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
602 958€ 1 230 500€ 1 016 314€ 846 146€ 515 233€ 378 586€ 42 892€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
5 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 834€ 3 909€ 1 514€ 833€ 772€ 240€ 9€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
911 295 € 680 734 € 770 056 € 657 605 € 855 337 € 499 217 € 76 450 € 363 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
400€ 190€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 297€ 14 722€ 16 045€ 10 630€ 47 040€ 12 433€ 471€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
627 397€ 494 860€ 584 649€ 488 657€ 592 681€ 424 696€ 40 707€ 363€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
155 011 € 160 720 € 160 161 € 152 194 € 167 476 € 58 677 € 33 885 €
16
E.1.
Mzdové náklady
111 994€ 119 813€ 119 311€ 113 367€ 125 032€ 42 494€ 24 164€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
39 433€ 40 264€ 40 209€ 38 217€ 41 158€ 14 748€ 8 672€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 584€ 643€ 641€ 610€ 1 286€ 1 435€ 1 049€
20
F.
Dane a poplatky
210€ 362€ 2 771€ 210€ 40€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 079€ 5 625€ 3 125€ 3 125€ 8 103€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 079€ 5 625€ 3 125€ 3 125€ 8 103€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 121€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 106€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
109 195€ 4 445€ 2 905€ 2 999€ 3 516€ 3 411€ 1 347€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-280 503 € 558 675 € 247 772 € 189 374 € -314 332 € -120 391 € -33 549 € -363 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-35 736 € 725 918 € 415 220 € 346 859 € -124 678 € -58 543 € 1 714 € -363 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 24 € 48 € 117 € 49 € 62 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 24€ 48€ 117€ 48€ 60€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 823 € 9 404 € 5 296 € 8 387 € 18 258 € 6 100 € 591 € 27 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 800 € 3 932 € 2 € 667 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 800€ 3 932€ 2€ 667€
52
O.
Kurzové straty
93€ 240€ 189€ 760€ 2 997€ 1 689€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 930€ 5 232€ 5 105€ 6 960€ 15 261€ 4 411€ 591€ 27€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 820 € -9 380 € -5 248 € -8 270 € -18 209 € -6 038 € -591 € -27 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-305 323 € 549 295 € 242 524 € 181 104 € -332 541 € -126 429 € -34 140 € -390 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
97 488 € 7 742 € 13 539 € 2 880 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
97 488€ 7 742€ 13 539€ 2 880€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-305 323 € 451 807 € 234 782 € 167 565 € -335 421 € -127 389 € -34 140 € -390 €