Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
205 319 867 € 107 776 895 € 109 255 669 € 101 224 628 € 94 068 186 € 109 852 191 € 110 060 642 € 108 513 503 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 678 395 € 7 561 202 € 4 725 315 € 5 815 055 € 8 060 924 € 8 689 200 € 9 084 968 € 8 842 943 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 691 810 € 7 147 145 € 4 327 718 € 4 805 985 € 6 222 615 € 6 516 214 € 6 468 074 € 6 997 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 831 612€ 6 360 204€ 2 051 877€ 4 569 529€ 6 213 970€ 6 503 419€ 6 390 746€ 6 835 874€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
918 118€ 786 941€ 1 067 581€ 236 456€ 8 645€ 12 795€ 77 328€ 161 687€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
942 080€ 1 208 260€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
986 585 € 414 057 € 397 597 € 1 009 070 € 1 838 309 € 2 172 986 € 2 616 894 € 1 845 382 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
986 585€ 414 057€ 397 597€ 1 009 070€ 1 838 309€ 2 022 681€ 2 616 894€ 732 358€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 305€ 1 113 024€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
196 564 284 € 100 118 565 € 104 440 186 € 93 792 001 € 85 273 461 € 101 134 152 € 100 881 004 € 99 666 499 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 219 213 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 219 213€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
116 713 € 116 713 € 116 131 € 99 307 € 79 790 € 71 053 € 30 583 € 17 850 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
32 542€ 32 542€ 30 238€ 30 238€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
84 171€ 84 171€ 85 893€ 69 069€ 79 790€ 71 053€ 30 583€ 17 850€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 372 086 € 30 405 083 € 46 339 892 € 34 248 306 € 26 271 036 € 30 793 011 € 35 401 500 € 10 992 805 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 951 371 € 28 070 478 € 46 338 701 € 25 709 013 € 26 270 159 € 30 791 904 € 35 307 519 € 10 992 076 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 264 760€ 18 561 837€ 34 641 189€ 15 464 782€ 18 374 735€ 23 411 302€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 686 611€ 9 508 641€ 11 697 512€ 10 244 231€ 7 895 424€ 7 380 602€ 35 307 519€ 10 992 076€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
70 888€ 2 333 996€ 8 537 654€ 93 069€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
349 827€ 609€ 1 191€ 1 639€ 877€ 1 107€ 912€ 729€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
171 075 485 € 69 596 769 € 57 984 163 € 59 444 388 € 58 922 635 € 70 270 088 € 65 448 921 € 87 436 631 €
072
B.V.1.
Peniaze
655€ 7 508€ 13 554€ 20 946€ 3 533€ 21 381€ 14 314€ 2 502€
073
B.V.2.
Účty v bankách
171 074 830€ 69 589 261€ 57 970 609€ 59 423 442€ 58 919 102€ 70 248 707€ 65 434 607€ 87 434 129€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
77 188 € 97 128 € 90 168 € 1 617 572 € 733 801 € 28 839 € 94 670 € 4 061 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
197€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
77 188€ 97 128€ 90 168€ 87 406€ 41 102€ 28 839€ 27 207€ 3 844€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 530 166€ 692 699€ 67 463€ 20€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
205 319 867 € 107 776 895 € 109 255 669 € 101 224 628 € 94 068 186 € 109 852 191 € 110 060 642 € 108 513 503 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 848 013 € 7 859 052 € 7 867 612 € 7 217 622 € 6 744 309 € 6 360 642 € 6 107 345 € 6 139 769 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
130 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
410 506 € 398 612 € 322 817 € 266 088 € 220 373 € 192 781 € 177 703 € 141 054 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
410 506€ 398 612€ 322 817€ 266 088€ 220 373€ 192 781€ 177 703€ 141 054€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 739 705 € 2 697 492 € 2 142 845 € 1 740 247 € 1 422 783 € 1 247 946 € 1 247 946 € 988 228 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
2 739 705€ 2 697 492€ 2 142 845€ 1 740 247€ 1 422 783€ 1 247 946€ 1 247 946€ 988 228€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-90 946 198 € 118 948 € 757 950 € 567 287 € 457 153 € 275 915 € 37 696 € 366 487 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
154 943 329 € 96 448 319 € 98 897 549 € 91 421 985 € 84 985 908 € 101 108 659 € 102 129 085 € 100 836 073 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 977 € 6 923 € 13 149 € 17 794 € 17 074 € 13 024 € 29 402 € 36 089 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 977€ 6 923€ 13 149€ 17 794€ 17 074€ 13 024€ 29 402€ 36 089€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
22 000 € 19 000 € 17 000 € 5 323 € 5 403 € 9 967 € 10 375 € 6 936 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
22 000€ 19 000€ 17 000€ 5 323€ 5 403€ 9 967€ 10 375€ 6 936€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 238 066€ 1 650 746€ 2 063 426€ 3 573 673€ 4 229 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
146 658 147 € 96 087 496 € 97 730 571 € 89 525 412 € 82 694 919 € 96 795 801 € 96 289 245 € 87 685 752 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
85 745 924 € 95 865 910 € 94 043 849 € 89 242 422 € 80 293 770 € 96 243 082 € 95 513 263 € 86 126 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
22 277 055€ 37 660 851€ 34 132 867€ 31 953 031€ 33 924 276€ 42 347 213€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
63 468 869€ 58 205 059€ 59 910 982€ 57 289 391€ 46 369 494€ 53 895 869€ 95 513 263€ 86 126 324€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
135 171€ 116 205€ 144 545€ 147 545€ 114 887€ 120 762€ 67 552€ 86 821€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
84 640€ 68 979€ 84 718€ 80 033€ 51 223€ 56 954€ 38 389€ 45 844€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 735 190€ 30 768€ 3 451 739€ 49 135€ 2 230 126€ 369 881€ 667 049€ 1 422 987€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 957 222€ 5 634€ 5 720€ 6 277€ 4 913€ 5 122€ 2 992€ 3 776€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 248 205 € 334 900 € 293 520 € 222 710 € 205 086 € 209 037 € 297 220 € 7 637 696 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
69 000€ 84 000€ 72 000€ 91 000€ 73 583€ 59 400€ 228 120€ 7 562 125€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 179 205€ 250 900€ 221 520€ 131 710€ 131 503€ 149 637€ 69 100€ 75 571€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 000 000€ 843 309€ 412 680€ 412 680€ 2 017 404€ 1 929 170€ 1 240 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 528 525 € 3 469 524 € 2 490 508 € 2 585 021 € 2 337 969 € 2 382 890 € 1 824 212 € 1 537 661 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 109€ 12 817€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 023 909€ 1 668 513€ 581 411€ 599 780€ 573 954€ 565 833€ 522 533€ 9 471€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 503 507€ 1 801 011€ 1 909 097€ 1 985 241€ 1 764 015€ 1 817 057€ 1 288 862€ 1 528 190€