Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Winston bros s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
298 239 € 141 096 € 128 746 € 51 321 € 43 612 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
58 873 € 63 834 € 96 217 € 27 921 € 18 176 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
58 873 € 63 834 € 96 217 € 27 921 € 18 176 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
58 873€ 63 834€ 96 217€ 27 921€ 18 176€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
239 366 € 77 262 € 32 529 € 23 400 € 25 436 €
015
B.I.
Zásoby
49€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
52 455 € 44 498 € 8 487 € 16 711 € 17 401 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
38 586€ 34 223€ 4 832€ 13 563€ 17 019€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 062€ 1 608€ 128€ 2 304€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 807€ 8 667€ 3 527€ 844€ 382€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
186 911 € 32 764 € 24 042 € 6 640 € 8 035 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
186 911€ 32 764€ 24 042€ 6 640€ 8 035€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
298 239 € 141 096 € 128 746 € 51 321 € 43 612 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
93 184 € 41 853 € 39 051 € 34 403 € 31 676 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
615€ 475€ 243€ 106€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
238€ -1 424€ -5 839€ -8 430€ -10 452€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
52 331 € 2 802 € 4 647 € 2 727 € 2 128 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
205 055 € 99 243 € 89 695 € 16 918 € 11 936 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18 496€ 26 904€ 363€ 5 312€ 300€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 646€ 8 976€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
183 528 € 70 830 € 88 789 € 4 960 € 2 660 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
153 058€ 34 231€ 15 465€ 464€ 32€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 693€ 2 502€ 763€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
19 547€ 2 504€ 2 761€ 1 088€ 2 554€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
6 230€ 31 593€ 69 800€ 3 408€ 74€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 031€ 1 509€ 543€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci