Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
13 185€ 14 025€ 14 865€ 15 705€ 16 545€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
13 185€ 14 025€ 14 865€ 15 705€ 16 545€ 0€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
13 185€ 14 025€ 14 865€ 15 705€ 16 545€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
12 071€ 10 558€ 17 953€ 13 067€ 5 600€ 8 116€ 19 826€ 5 933€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
8€ 1 155€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
8€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ))
0€ 1 155€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 113€ 1 567€ 8 205€ 7 553€ 4 150€ 5 800€ 1 867€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
6 050€ 1 567€ 8 200€ 7 180€ 4 150€ 5 800€ 350€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
5€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 17€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
63€ 373€ 0€ 1 500€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 958€ 8 990€ 9 748€ 5 514€ 5 600€ 3 966€ 14 018€ 2 911€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
146€ 993€ 1 221€ 173€ 172€ 395€ 1 448€ 10€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
5 812€ 7 997€ 8 527€ 5 341€ 5 428€ 3 570€ 12 570€ 2 901€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10€ 69€ 8€ 60€ 12€ 4 053€ 64€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
10€ 69€ 8€ 60€ 12€ 33€ 64€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
4 020€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
25 265€ 24 651€ 32 826€ 28 832€ 22 145€ 8 128€ 23 879€ 5 997€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-11 016€ -9 538€ -10 135€ -15 352€ -12 349€ -3 993€ 10 040€ -642€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-9 538€ -10 135€ -10 488€ -12 349€ -9 853€ 10 040€ 642€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-1 477€ 597€ 352€ -3 003€ -2 496€ -14 033€ 10 682€ -642€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
18 883€ 11 295€ 19 348€ 25 631€ 15 199€ 8 802€ 10 356€ 6 639€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 594€ 2 562€ 2 403€ 1 713€ 3 727€ 5 250€ 3 599€ 6 428€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
3 594€ 2 562€ 2 403€ 1 713€ 3 727€ 5 250€ 3 599€ 6 428€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
7 167€ 6 914€ 1 670€ 1 420€ 1 196€ 501€ 259€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 167€ 1 914€ 1 670€ 1 420€ 1 196€ 501€ 259€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu
(478))
5 000€ 5 000€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
8 122€ 1 819€ 15 275€ 22 498€ 10 276€ 3 051€ 6 498€ 211€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
7 619€ 1 416€ 7 681€ 13 565€ 1 821€ 2 787€ 6 214€ 211€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
0€ 144€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
24€ 540€ 462€ 11€ 11€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
503€ 103€ 393€ 103€ 103€ 103€ 50€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
276€ 7 200€ 8 290€ 7 890€ 150€ 79€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
17 398€ 22 894€ 23 613€ 18 553€ 19 295€ 3 319€ 3 483€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
164€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
17 398€ 22 894€ 23 613€ 18 553€ 19 295€ 3 319€ 3 319€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
25 265€ 24 651€ 32 826€ 28 832€ 22 145€ 8 128€ 23 879€ 5 997€