Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 837 147€ 744 546€ 30 226€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 837 147€ 744 546€ 30 226€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 837 147€ 744 546€ 30 226€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
419 324€ 4 099€ 1 732€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
417 684€ 2 412€ 915€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 517€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
895€ 895€ 915€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
416 789€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 640€ 1 687€ 817€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
26€ 542€ 676€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 614€ 1 145€ 141€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
45€ 2 739€ 1 533€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
45€ 51€ 16€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
2 688€ 1 517€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 256 516€ 751 384€ 33 491€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-180 568€ -94 476€ -45 777€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
500€ 500€ 500€
063
 
Základné imanie
(411))
500€ 500€ 500€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-94 976€ -46 277€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-86 092€ -48 699€ -46 277€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 437 084€ 192 994€ 79 268€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
720€ 717€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
720€ 717€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
84 819€ 77 674€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
84 819€ 77 674€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
621 855€ 63 372€ 33 969€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
621 855€ 63 372€ 33 969€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
149 933€ 51 231€ 45 300€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
149 933€ 51 231€ 45 300€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 579 758€ 652 866€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
1 579 758€ 652 866€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 256 516€ 751 384€ 33 491€