Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
21 132€ 23 759€ 36 856€ 117 555€ 391 620€ 695 392€ 1 050 281€ 1 397 544€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 39€ 107€ 174€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 39€ 107€ 174€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
21 132€ 23 759€ 36 856€ 117 555€ 391 620€ 695 353€ 1 050 174€ 1 397 369€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 78 353€ 369 686€ 656 422€ 947 019€ 1 237 617€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€ 1 346€ 2 692€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
2 811€ 11 243€ 19 676€ 28 108€ 8 113€ 13 273€ 18 958€ 3 255€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
18 321€ 12 516€ 17 180€ 11 093€ 13 822€ 19 745€ 82 259€ 153 806€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 5 913€ 593€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
171 190€ 172 214€ 222 570€ 218 059€ 189 875€ 146 906€ 103 559€ 112 362€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 698€ 2 726€ 2 731€ 2 144€ 1 855€ 2 262€ 2 497€ 3 187€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
2 698€ 2 726€ 2 731€ 2 144€ 1 855€ 2 262€ 2 497€ 3 187€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 798€ 1 988€ 3 125€ 3 552€ 3 396€ 1 674€ 3 829€ 1 923€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 500€ 1 988€ 3 125€ 3 552€ 3 359€ 1 674€ 3 829€ 1 923€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
298€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
163 694€ 167 500€ 216 713€ 212 363€ 184 624€ 142 970€ 97 234€ 107 252€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
7 185€ 3 353€ 3 508€ 2 070€ 4 446€ 1 037€ 3 430€ 2 144€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
156 509€ 164 147€ 213 205€ 210 293€ 180 177€ 141 933€ 93 804€ 105 108€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
193€ 0€ 54€ 4 935€ 4 644€ 4 683€ 4 145€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
193€ 0€ 54€ 4 935€ 4 644€ 4 683€ 4 145€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
192 515€ 195 973€ 259 425€ 335 668€ 586 430€ 846 942€ 1 158 524€ 1 514 050€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-111 558€ -110 413€ -104 058€ -100 933€ -100 328€ -99 347€ -97 838€ -84 308€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-111 413€ -105 058€ -101 933€ -101 328€ -100 347€ -98 838€ -85 308€ -85 303€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-1 145€ -6 355€ -3 126€ -605€ -981€ -1 508€ -13 530€ -5€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
216 885€ 203 499€ 280 380€ 293 076€ 298 520€ 312 027€ 300 829€ 310 402€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 740€ 1 044€ 1 008€ 1 008€ 34 141€ 28 671€ 28 075€ 20 543€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 740€ 1 044€ 1 008€ 1 008€ 34 141€ 28 671€ 28 075€ 20 543€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
6 371€ 9 730€ 7 882€ 5 368€ 2 960€ 1 193€ 138€ 0€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 371€ 9 730€ 7 882€ 5 368€ 2 960€ 1 193€ 138€ 0€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
108 774€ 92 725€ 67 490€ 82 700€ 57 418€ 78 162€ 68 616€ 85 859€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
16 818€ 8 554€ 8 172€ 16 463€ 17 328€ 27 525€ 32 141€ 35 356€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
44 207€ 39 264€ 29 803€ 33 936€ 14 411€ 25 281€ 17 472€ 21 393€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
30 649€ 35 298€ 23 813€ 23 602€ 18 948€ 15 402€ 11 457€ 12 901€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
8 427€ 9 290€ 5 303€ 6 910€ 4 097€ 3 143€ 2 832€ 2 228€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
8 672€ 320€ 400€ 1 773€ 2 634€ 6 811€ 4 715€ 13 716€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 17€ 0€ 265€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
100 000€ 100 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100 000€ 100 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€ 204 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
87 188€ 102 888€ 83 104€ 143 525€ 388 238€ 634 262€ 955 533€ 1 287 956€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
70 748€ 102 888€ 83 104€ 143 525€ 388 238€ 634 262€ 955 533€ 1 287 956€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
16 439€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
192 515€ 195 973€ 259 425€ 335 668€ 586 430€ 846 942€ 1 158 524€ 1 514 050€