Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
24 881€ 22 630€ 20 430€ 23 159€ 28 855€ 25 341€
02
502
Spotreba energie
10 500€ 9 157€ 7 954€ 8 913€ 8 562€ 9 525€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
1 668€ 9 230€ 606€ 1 761€ 917€ 1 493€
05
512
Cestovné
9€ 36€ 102€ 112€ 104€
06
513
Náklady na reprezentáciu
50€
07
518
Ostatné služby
72 946€ 76 238€ 70 894€ 66 324€ 66 282€ 69 886€
08
521
Mzdové náklady
174 282€ 160 600€ 134 885€ 109 827€ 104 068€ 103 342€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
60 334€ 55 925€ 46 891€ 36 568€ 33 474€ 33 574€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
8 247€ 7 213€ 7 550€ 5 894€ 6 444€ 6 285€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
691€ 896€ 546€ 442€ 493€ 626€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
26€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
7€ 18€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
955€ 1 064€ 640€ 712€ 667€ 832€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
402€ 1 291€ 1 550€ 1 550€ 1 550€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
30€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
354 907€ 342 970€ 291 722€ 255 301€ 251 448€ 252 605€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
152 667€ 150 852€ 138 938€ 142 103€ 139 419€ 128 866€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
332€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
218€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 486€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
60€ 9 080€ 550€ 580€ 620€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 479€ 3 040€ 3 360€ 2 050€ 4 156€ 5 375€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 589€ 6 798€ 4 792€ 1 304€ 1 607€ 4 130€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
179 476€ 155 608€ 126 279€ 107 162€ 107 520€ 107 520€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
338 603€ 325 379€ 273 587€ 254 655€ 253 282€ 246 513€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-16 304€ -17 591€ -18 135€ -646€ 1 834€ -6 093€
76
591
Daň z príjmov
0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-16 304€ -17 591€ -18 135€ -646€ 1 834€ -6 093€