Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2013 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.04.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
79 270€ 91 059€ 19 687€ 11 400€ 6 673€
02
502
Spotreba energie
42 580€ 37 742€ 16 361€ 16 822€ 4 161€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 256€ 1 485€
05
512
Cestovné
152€ 12€ 9€ 4€
06
513
Náklady na reprezentáciu
72€
07
518
Ostatné služby
408 702€ 326 736€ 307 140€ 259 006€ 122 625€
08
521
Mzdové náklady
439 835€ 402 861€ 135 473€ 136 051€ 65 141€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
151 832€ 133 501€ 45 811€ 43 242€ 20 681€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
5 853€ 4 183€ 4 522€ 6 941€ 2 147€
12
528
Ostatné sociálne náklady
4 902€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
58€ 99€ 102€ 95€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
104€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
748€ 73€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
506€ 753€ 626€ 616€ 272€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73€ 2 462€ 2 462€ 1 231€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 138 768€ 998 564€ 222 935€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
567 379€ 379 069€ 235 341€ 217 310€ 76 043€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 224€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
8 914€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
11€ 6€ 17€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 000€ -0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
200€ 22 382€ 26 649€ 22 282€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 070€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
599 625€ 582 321€ 290 695€ 232 607€ 103 296€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 188 138€ 962 591€ 549 653€ 476 572€ 201 638€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
49 369€ -35 974€ 17 353€ -72€ -21 297€
76
591
Daň z príjmov
2€ 1€ 3€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
49 369€ -35 974€ 17 351€ -73€ -21 300€