Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
946 438€ 954 849€ 959 751€ 903 043€ 928 743€ 840 851€ 771 077€ 225 999€
02
502
Spotreba energie
159 651€ 173 340€ 141 932€ 160 086€ 189 920€ 235 180€ 261 886€ 108 781€
03
504
Predaný tovar
439 295€ 399 700€ 439 200€ 445 789€ 418 980€ 381 564€
04
511
Opravy a udržiavanie
44 909€ 47 521€ 50 417€ 45 760€ 80 735€ 67 814€ 36 034€ 14 976€
05
512
Cestovné
5 959€ 7 127€ 9 531€ 13 497€ 13 069€ 10 732€ 6 988€ 2 767€
06
513
Náklady na reprezentáciu
178€ 1 436€ 219€ 651€ 440€ 450€ 277€ 4€
07
518
Ostatné služby
435 437€ 288 717€ 240 116€ 219 950€ 242 495€ 236 558€ 177 678€ 59 966€
08
521
Mzdové náklady
3 203 464€ 3 183 674€ 2 831 990€ 2 655 488€ 2 546 678€ 2 240 183€ 1 946 309€ 594 353€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 102 684€ 1 095 095€ 968 166€ 892 983€ 850 876€ 753 488€ 651 121€ 203 861€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
714€ 803€ 813€ 682€ 938€ 1 097€ 962€ 289€
11
527
Zákonné sociálne náklady
105 809€ 83 498€ 78 890€ 70 864€ 67 120€ 64 795€ 51 134€ 18 175€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 301€ 2 329€ 5 450€ 997€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
336€ 336€ 336€ 321€ 321€ 0€ 708€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 508€ 10 110€ 7 129€ 4 215€ 4 620€ 4 439€ 13 331€ 1 494€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 7 068€ 15 379€ 90€ 4€ 266€ 1 021€ 488€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 16€ 1 045 576€ 1 570€ 1 766€ 7 817€ 33 997€ 15 356€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 518€ 0€ 6 433€ 78 412€
19
544
Úroky
0€ 2 907€ 1 108€ 2 621€ 3 643€ 2 001€ 37€ 1 032€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
1 615€ 0€ 36€ 0€ 194€ 0€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
7 964€ 0€ 7 961€
24
549
Iné ostatné náklady
4 124€ 70 065€ 1 151€ 6 129€ 12 925€ 37 577€ 4 473€ 3 299€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
199 786€ 191 813€ 194 856€ 193 941€ 180 377€ 170 401€ 164 302€ 47 142€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
1 457€ 1 858€ 1 445€ 2 414€ 6 269€ 7 051€ 1 310€ 977€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
23 541€ 0€ 7 196€ 8 504€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
799€ 556€ 558€ 557€ 557€ 554€ 398€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 690 970€ 6 522 818€ 6 994 049€ 5 630 129€ 5 550 670€ 5 076 447€ 4 209 957€ 1 298 957€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
6 049 649€ 5 587 227€ 5 206 140€ 4 756 236€ 4 900 819€ 4 468 664€ 3 935 986€ 1 039 740€
41
604
Tržby za predaný tovar
512 442€ 460 893€ 515 650€ 524 941€ 503 235€ 459 428€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
80 309€ 69 825€ 89 899€ 114 010€ 120 531€ 107 445€ 48 171€ 14 782€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 184€ 168€ 240€ 17 815€ 3 543€ 18 508€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 098€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 7€ 13€ 52€ 51€ 18€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 616€ 2 437€ 301€ 2 690€ 198€ 11 283€ 3 479€ 630€
56
647
Osobitné výnosy
46 575€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
17 434€ 1 497 453€ 1 180 509€ 80 804€ 30 938€ 4 430€ 8 665€ 711€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 392€ 0€ 2 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
1 853€ 1 859€ 1 509€ 2 254€ 6 172€ 7 001€ 1 310€ 977€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
25 847€ 24 763€ 29 352€ 24 142€ 27 729€ 24 640€ 58 584€ 22 522€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
15 799€ 9 095€ 9 415€ 6 797€ 10 336€ 7 682€ 2 418€ 1 006€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
200€ 3 820€ 0€ 390€ 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 629€ 22 992€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
78 671€ 22 317€ 942€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 837 023€ 7 703 258€ 7 032 942€ 5 512 510€ 5 617 786€ 5 096 168€ 4 078 771€ 1 084 316€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
146 053€ 1 180 440€ 38 893€ -117 619€ 67 115€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
76
591
Daň z príjmov
169€ 957€ 170€ 1€ 261€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
145 884€ 1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€