Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
600 417€ 1 205 842€ 5 948 065€ 8 662 154€ 10 184 265€ 14 975 999€ 24 597 712€ 34 274 779€ 22 624 073€ 1 898 181€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
389 542€ 995 595€ 5 860 572€ 8 547 169€ 10 154 145€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 16 293 954€ 683 465€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
382 595€ 497 374€ 5 184 492€ 6 452 929€ 9 793 185€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 1 571 439€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
6 946€ 498 221€ 676 080€ 2 094 240€ 360 960€ 0€ 14 722 515€ 683 465€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
210 875€ 210 247€ 87 493€ 114 985€ 30 120€ 2 177 127€ 6 882 887€ 11 635 619€ 6 330 119€ 1 214 716€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
29 601€ 42 272€ 54 943€ 67 614€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
133 713€ 165 477€ 21 847€ 25 892€ 483 034€ 1 662 577€ 2 842 123€ 3 995 727€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
41 615€ 0€ 8 153€ 17 936€ 28 357€ 41 966€ 8 290€ 14 480€ 11 821€ 21 278€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
1 267€ 2 498€ 2 550€ 3 543€ 1 763€ 1 652 127€ 5 212 020€ 8 779 016€ 427 643€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
4 680€ 0€ 0€ 0€ 1 894 929€ 1 193 438€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
7 681 201€ 6 677 294€ 5 670 549€ 5 258 344€ 3 528 669€ 3 646 024€ 1 879 460€ 929 345€ 1 794 671€ 2 642 045€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
634 583€ 1 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
634 583€ 1 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
16 726€ 16 726€ 16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
16 726€ 16 726€ 16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
109 306€ 58 694€ 54 492€ 32 769€ 164 231€ 1 966€ 372€ 744€ 374 553€ 213 624€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 229€ 686€ 1 392€ 1 122€ 921€ 1 944€ 363€ 744€ 0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
103 015€ 56 946€ 53 083€ 31 561€ 163 258€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 374 055€ 213 587€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 063€ 1 062€ 17€ 86€ 51€ 22€ 9€ 0€ 498€ 37€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 920 586€ 6 600 716€ 5 599 331€ 5 208 849€ 3 364 438€ 3 644 058€ 1 879 088€ 928 600€ 1 420 118€ 2 428 421€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
146€ 12€ 287€ 5 448€ 6 494€ 4 214€ 1 265€ 307€ 105€ 15€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 920 440€ 6 600 705€ 5 599 044€ 5 203 401€ 3 357 945€ 3 639 844€ 1 877 823€ 928 294€ 1 420 012€ 2 428 406€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
72 180€ 11 591€ 12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
72 180€ 11 591€ 12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
8 353 798€ 7 894 727€ 11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 801 256€ 2 735 063€ 2 070 693€ 1 752 977€ 4 451 718€ 2 183 381€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 511 950€ 2 640 108€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 417 346€ 1 752 977€ 1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
2 417 346€ 1 752 977€ 1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
317 716€ 317 716€ -142 382€ -111 468€ 45 061€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
66 193€ 664 369€ 317 716€ -142 382€ 1 088 219€ 667 996€ -593 432€ -403 133€ -156 529€ 16 690€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 723 540€ 1 391 826€ 1 388 696€ 2 058 247€ 2 071 511€ 2 255 766€ 1 608 564€ 551 749€ 1 094 170€ 92 572€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
49 195€ 38 381€ 26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
49 195€ 38 381€ 26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 446€ 2 537€ 4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 446€ 2 537€ 4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 670 898€ 1 350 907€ 1 357 976€ 2 019 426€ 2 026 337€ 2 213 373€ 1 573 529€ 502 834€ 1 070 777€ 89 155€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 408 390€ 1 188 931€ 1 256 724€ 1 899 344€ 1 984 851€ 2 161 774€ 1 527 217€ 247 534€ 966 372€ 40 539€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
54 139€ 31 743€ 47 009€ 38 879€ 21 809€ 26 856€ 26 424€ 33€ 38 383€ 29 610€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
35 703€ 22 961€ 37 638€ 37 779€ 14 820€ 18 058€ 14 279€ 0€ 53 552€ 12 431€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
12 666€ 7 273€ 16 605€ 15 560€ 4 857€ 6 685€ 5 609€ 0€ 12 470€ 6 575€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 255 266€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
160 000€ 100 000€ 0€ 27 863€ 0€ 0€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 829 003€ 3 767 839€ 8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
3 829 003€ 3 767 839€ 8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
8 353 798€ 7 894 727€ 11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€