Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 205 842€ 5 948 065€ 8 662 154€ 10 184 265€ 14 975 999€ 24 597 712€ 34 274 779€ 22 624 073€ 1 898 181€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
995 595€ 5 860 572€ 8 547 169€ 10 154 145€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 16 293 954€ 683 465€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
497 374€ 5 184 492€ 6 452 929€ 9 793 185€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 1 571 439€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
498 221€ 676 080€ 2 094 240€ 360 960€ 0€ 14 722 515€ 683 465€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
210 247€ 87 493€ 114 985€ 30 120€ 2 177 127€ 6 882 887€ 11 635 619€ 6 330 119€ 1 214 716€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
42 272€ 54 943€ 67 614€ 0€ 0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
165 477€ 21 847€ 25 892€ 483 034€ 1 662 577€ 2 842 123€ 3 995 727€ 0€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 8 153€ 17 936€ 28 357€ 41 966€ 8 290€ 14 480€ 11 821€ 21 278€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
2 498€ 2 550€ 3 543€ 1 763€ 1 652 127€ 5 212 020€ 8 779 016€ 427 643€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 1 894 929€ 1 193 438€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 677 294€ 5 670 549€ 5 258 344€ 3 528 669€ 3 646 024€ 1 879 460€ 929 345€ 1 794 671€ 2 642 045€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
1 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
16 726€ 16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
16 726€ 16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
58 694€ 54 492€ 32 769€ 164 231€ 1 966€ 372€ 744€ 374 553€ 213 624€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
686€ 1 392€ 1 122€ 921€ 1 944€ 363€ 744€ 0€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
56 946€ 53 083€ 31 561€ 163 258€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 374 055€ 213 587€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 062€ 17€ 86€ 51€ 22€ 9€ 0€ 498€ 37€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 600 716€ 5 599 331€ 5 208 849€ 3 364 438€ 3 644 058€ 1 879 088€ 928 600€ 1 420 118€ 2 428 421€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
12€ 287€ 5 448€ 6 494€ 4 214€ 1 265€ 307€ 105€ 15€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 600 705€ 5 599 044€ 5 203 401€ 3 357 945€ 3 639 844€ 1 877 823€ 928 294€ 1 420 012€ 2 428 406€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
11 591€ 12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
11 591€ 12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 894 727€ 11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 735 063€ 2 070 693€ 1 752 977€ 4 451 718€ 2 183 381€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 511 950€ 2 640 108€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
 
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 752 977€ 1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
1 752 977€ 1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
317 716€ -142 382€ -111 468€ 45 061€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
664 369€ 317 716€ -142 382€ 1 088 219€ 667 996€ -593 432€ -403 133€ -156 529€ 16 690€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 391 826€ 1 388 696€ 2 058 247€ 2 071 511€ 2 255 766€ 1 608 564€ 551 749€ 1 094 170€ 92 572€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
38 381€ 26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
38 381€ 26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 537€ 4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 537€ 4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 350 907€ 1 357 976€ 2 019 426€ 2 026 337€ 2 213 373€ 1 573 529€ 502 834€ 1 070 777€ 89 155€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 188 931€ 1 256 724€ 1 899 344€ 1 984 851€ 2 161 774€ 1 527 217€ 247 534€ 966 372€ 40 539€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
31 743€ 47 009€ 38 879€ 21 809€ 26 856€ 26 424€ 33€ 38 383€ 29 610€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
22 961€ 37 638€ 37 779€ 14 820€ 18 058€ 14 279€ 0€ 53 552€ 12 431€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
7 273€ 16 605€ 15 560€ 4 857€ 6 685€ 5 609€ 0€ 12 470€ 6 575€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 255 266€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
100 000€ 0€ 27 863€ 0€ 0€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 767 839€ 8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 767 839€ 8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
7 894 727€ 11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€