Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
62 621€ 28 114€ 28 722€ 69 993€ 21 390€ 13 749€ 7 687€ 584 051€ 41 909€ 23 710€
02
502
Spotreba energie
8 508€ 7 045€ 7 418€ 1 276€ 0€ 0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 397€ 2 650€ 2 388€ 2 500€ 3 978€ 3 611€ 1 105€ 1 512€ 986€ 351€
05
512
Cestovné
7 605€ 2 785€ 121€ 1 420€ 3 811€ 10 285€ 10 339€ 14 591€ 4 162€ 677€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 263€ 2 919€ 1 824€ 3 618€ 3 827€ 4 258€ 2 850€ 1 891€ 1 713€ 1 971€
07
518
Ostatné služby
3 164 401€ 3 654 443€ 3 543 208€ 3 778 647€ 4 190 241€ 5 394 844€ 4 298 612€ 7 482 205€ 484 371€ 95 275€
08
521
Mzdové náklady
793 252€ 666 889€ 607 321€ 565 263€ 477 055€ 442 455€ 411 733€ 796 767€ 398 220€ 240 100€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
274 145€ 229 670€ 204 000€ 194 449€ 165 144€ 150 211€ 135 832€ 273 070€ 133 296€ 76 743€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
20 320€ 20 557€ 13 775€ 11 934€ 9 408€ 7 944€ 6 920€ 8 402€ 5 405€ 4 614€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
731€ 359€ 294€ 228€ 223€ 226€ 239€ 223€ 171€ 159€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
19 479€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 32€ 498€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 1€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
500€ 0€ 0€ 3 356€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
4 057€ 3 366€ 2 140€ 2 667€ 1 925€ 1 524€ 1 563€ 15 704€ 11 993€ 801€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 559 833€ 5 909 976€ 5 514 036€ 4 962 337€ 7 214 153€ 9 662 070€ 9 681 824€ 4 328 714€ 1 002 491€ 9 457€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 37 828€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 923 113€ 10 528 802€ 9 925 246€ 9 594 335€ 12 091 186€ 15 691 178€ 14 558 705€ 13 507 625€ 2 088 074€ 491 686€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
498€ 673€ 611€ 258€ 213€ 196€ 53€ 390€ 482€
54
645
Kurzové zisky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
631€ 378€ 1 030€ 828€ 3 356€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
6 211€ 426€ 3 404€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 825€ 9 500€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 2 291€ 2 112€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 643 248€ 2 602 785€ 2 612 596€ 2 637 165€ 1 323 489€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
3 340 761€ 8 589 351€ 7 625 192€ 6 814 294€ 11 845 177€ 16 359 001€ 13 965 114€ 13 100 217€ 1 925 571€ 501 866€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 990 222€ 11 193 266€ 10 243 090€ 9 452 069€ 13 179 454€ 16 359 213€ 13 965 309€ 13 104 502€ 1 931 608€ 508 460€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
67 109€ 664 464€ 317 844€ -142 266€ 1 088 268€ 668 036€ -593 396€ -403 123€ -156 466€ 16 774€
76
591
Daň z príjmov
916€ 95€ 128€ 116€ 49€ 40€ 37€ 10€ 62€ 84€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
66 193€ 664 369€ 317 716€ -142 382€ 1 088 219€ 667 996€ -593 432€ -403 133€ -156 529€ 16 690€