Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
23.02.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 087 076€ 2 222 722€ 896 311€ 935 593€ 887 644€ 855 501€ 873 113€ 775 080€ 537 063€
02
502
Spotreba energie
414 807€ 133 100€ 131 229€ 149 276€ 130 734€ 138 700€ 136 046€ 144 110€ 170 513€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
74 877€ 73 941€ 33 007€ 46 597€ 47 113€ 79 513€ 137 511€ 18 706€ 28 238€
05
512
Cestovné
19 565€ 11 866€ 14 021€ 16 970€ 18 233€ 16 376€ 14 111€ 16 237€ 14 746€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 379€ 1 513€ 743€ 946€ 2 179€ 2 299€ 1 763€ 950€ 706€
07
518
Ostatné služby
499 017€ 447 807€ 368 429€ 343 733€ 390 828€ 377 647€ 340 941€ 305 161€ 189 244€
08
521
Mzdové náklady
3 909 395€ 3 987 101€ 3 281 545€ 3 200 181€ 2 793 055€ 2 526 763€ 2 415 574€ 2 180 890€ 1 564 586€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 346 774€ 1 383 185€ 1 140 522€ 1 110 995€ 958 718€ 853 296€ 818 416€ 737 059€ 511 103€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 988€ 3 588€ 2 662€ 2 384€ 2 552€ 1 964€ 2 258€ 2 303€ 2 279€
11
527
Zákonné sociálne náklady
127 753€ 241 191€ 131 051€ 64 781€ 54 299€ 43 316€ 44 826€ 27 428€ 16 177€
12
528
Ostatné sociálne náklady
495 000€ 665€ 0€ 1 171€
13
531
Daň z motorových vozidiel
237€ 126€ 208€ 210€ 202€ 192€ 191€ 288€
14
532
Daň z nehnuteľností
4 396€ 4 396€ 4 046€ 4 046€ 4 046€ 4 046€ 4 046€ 4 046€ 2 884€
15
538
Ostatné dane a poplatky
18 626€ 17 667€ 16 514€ 16 330€ 13 597€ 12 473€ 13 327€ 12 841€ 12 238€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
4 748€ 11 820€ 0€ 284€ 1 204€ 0€ -542€ 1 083€ 741€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 830€ 84€ 1 000€ 1 150€ 19€ 260€ 1 000€ 505€ 2 154€
18
543
Odpísanie pohľadávky
4€ 12 095€
19
544
Úroky
14 259€ 15 044€ 19 383€ 24 332€ 12 699€ 4 109€ 3 442€ 12 678€ 7 781€
20
545
Kurzové straty
18€ 25€ 23€ 11€ 5€ 0€ 0€ 0€ 29€
21
546
Dary
5 640€ 0€ 137€ 0€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
0€ 120€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
310 072€ 199 071€ 155 014€ 140 832€ 139 377€ 133 342€ 130 895€ 120 112€ 103 930€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
346 802€ 312 820€ 334 250€ 380 037€ 317 896€ 274 393€ 268 497€ 268 486€ 126 182€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
16€ 150€ 360€ 950€ 0€ 431€ 1 685€ 6 209€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
555€ 556€ 562€ 559€ 561€ 566€ 566€ 561€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 7 000€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 686 836€ 9 068 437€ 6 530 878€ 6 440 195€ 5 776 130€ 5 324 756€ 5 213 670€ 4 630 209€ 3 308 897€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
8 465 882€ 7 549 780€ 6 479 306€ 5 873 736€ 5 312 140€ 4 875 246€ 4 817 444€ 4 444 130€ 3 254 337€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 2 775€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 7€ 6€ 9€
54
645
Kurzové zisky
9€ 1€ 3€ 1€ 0€ 0€ 3€ 0€ 14€
55
646
Prijaté dary
281 226€ 569 917€ 77 679€ 7 156€ 17 631€ 3 382€ 12 192€ 38 773€ 409€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5 976€ 114 985€ 9 830€ 1 863€ 1 749€ 3 450€ 2 079€ 2 512€ 9 834€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 8 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
53 742€ 59 533€ 61 656€ 63 664€ 57 999€ 57 497€ 56 911€ 61 280€ 61 633€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
4 597€ 6 412€ 4 222€ 1 767€ 30 743€ 1 212€ 0€ 540€ 2 496€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 000€ 0€ 100€ 50€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 665€ 9 662€ 6 128€ 4 106€ 4 118€ 3 832€ 3 071€ 2 667€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 544 973€ 920 311€ 255 832€ 233 687€ 281 834€ 217 720€ 212 209€ 208 186€ 2 154€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
10 363 070€ 9 233 602€ 6 894 656€ 6 185 980€ 5 706 313€ 5 162 338€ 5 106 691€ 4 766 093€ 3 330 935€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
676 234€ 165 164€ 363 778€ -254 215€ -69 817€ -162 418€ -106 980€ 135 884€ 22 038€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1 740€ 1 208€ 289€ 824€ 388€ 2€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
676 234€ 165 164€ 363 778€ -255 955€ -71 025€ -162 706€ -107 803€ 135 496€ 22 036€