Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
171 426€ 138 645€ 136 012€ 135 549€ 161 183€ 138 282€ 147 466€ 171 392€
02
502
Spotreba energie
65 734€ 35 614€ 40 203€ 38 707€ 36 831€ 44 812€ 46 499€ 51 233€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
23 247€ 42 254€ 11 172€ 27 931€ 18 451€ 34 856€ 41 247€ 15 484€
05
512
Cestovné
132€ 105€ 401€ 509€ 293€ 130€ 305€
06
513
Náklady na reprezentáciu
277€ 92€
07
518
Ostatné služby
60 508€ 56 430€ 49 456€ 56 356€ 54 307€ 53 433€ 46 952€ 44 482€
08
521
Mzdové náklady
682 053€ 667 799€ 590 453€ 516 056€ 463 832€ 421 310€ 381 615€ 345 898€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
231 998€ 228 018€ 201 651€ 176 137€ 157 943€ 144 376€ 131 582€ 119 357€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
23 494€ 19 887€ 18 922€ 14 463€ 14 215€ 13 755€ 12 282€ 12 264€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 366€ 1 369€ 1 251€ 956€ 995€ 952€ 1 020€ 962€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
60€ 644€ 53€ 51€ 57€ 60€ 57€ 57€
23
548
Manká a škody
179€
24
549
Iné ostatné náklady
2 095€ 1 605€ 2 065€ 2 339€ 4 072€ 2 842€ 1 952€ 718€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 200€ 1 116€ 3 064€ 9 073€ 9 420€ 9 900€ 7 929€ 1 536€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 263 312€ 1 193 379€ 1 054 409€ 978 021€ 921 994€ 864 871€ 819 012€ 763 779€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
500 511€ 442 264€ 437 919€ 455 819€ 454 171€ 445 593€ 436 695€ 407 858€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
12 820€ 11 980€ 10 959€ 9 656€ 9 816€ 9 137€ 7 634€ 14 617€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
30€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
3€ 1€ 5€ 6€ 24€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 415€ 2 000€ 2 514€ 1 060€ 556€ 8 520€ 1 304€ 1 812€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
612€ 356€ 73€ 69€ 3 238€ 3 124€ 5 167€ 4€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 631€ 450€ 1 113€ 1 410€ 1 578€ 1 296€ 1 200€ 887€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 300€ 900€ 736€ 665€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
388€ 842€ 650€ 200€ 553€ 582€ 427€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
476€ 1 508€ 282€ 2 401€ 3 820€ 5 737€ 398€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
761 622€ 706 783€ 610 345€ 505 803€ 445 212€ 386 052€ 366 333€ 347 917€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 280 385€ 1 166 628€ 1 064 784€ 976 869€ 918 621€ 860 684€ 819 319€ 773 546€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
17 073€ -26 751€ 10 375€ -1 152€ -3 373€ -4 188€ 307€ 9 767€
76
591
Daň z príjmov
245€ 68€ 167€ 296€ 331€ 272€ 264€ 195€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
16 829€ -26 819€ 10 208€ -1 448€ -3 704€ -4 460€ 43€ 9 572€