Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
50 684€ 21 335€ 22 276€ 8 488€ 6 163€ 3 679€
02
502
Spotreba energie
18 691€ 19 771€ 15 334€ 15 729€ 16 473€ 15 080€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
2 808€ 1 266€ 14 211€ 230€ 0€ 215€
05
512
Cestovné
0€ 10€ 144€ 52€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 55€ 0€ 37€ 0€
07
518
Ostatné služby
189 716€ 239 045€ 226 456€ 133 272€ 113 525€ 84 897€
08
521
Mzdové náklady
687 428€ 555 030€ 434 492€ 279 051€ 230 456€ 138 811€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
241 095€ 193 397€ 140 102€ 84 245€ 72 788€ 46 280€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
24 306€ 18 275€ 13 184€ 11 668€ 8 096€ 3 913€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
12€ 20€ 88€ 64€ 108€ 87€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 62€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
2 482€ 2 475€ 2 460€ 2 049€ 1 352€ 0€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
0€ 104€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
839€ 590€ 372€ 465€ 412€ 283€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 708€ 97 671€ 97 832€ 100 942€ 101 697€ 134 380€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 168€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
5 069€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 320 836€ 1 148 941€ 967 284€ 636 253€ 551 106€ 427 625€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
363 347€ 356 801€ 288 461€ 269 583€ 212 020€ 138 335€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 2€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
5 586€ 100€ 0€ 58€ 1€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
8 320€ 7 779€ 16 693€ 69 434€ 107 692€ 45 469€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
4 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 2 984€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 586€ 0€ 1 371€ 970€ 1 044€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
929 853€ 769 712€ 657 230€ 218 331€ 198 344€ 198 833€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 318 192€ 1 134 391€ 966 740€ 558 319€ 519 159€ 382 639€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 644€ -14 550€ -545€ -77 934€ -31 948€ -44 986€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-2 644€ -14 550€ -545€ -77 934€ -31 948€ -44 987€