Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
48 225 593€ 50 801 329€ 592 450 311€ 577 469 995€ 572 393 579€ 582 952 465€ 567 395 991€ 539 106 339€ 662 889 351€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
156€ 166€ 539 681 432€ 539 665 754€ 539 632 249€ 539 557 767€ 526 164 558€ 500 863 667€ 505 445 436€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
156€ 166€ 191€ 183€ 177€ 188€ 57€ 135€ 58€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 539 681 241€ 539 665 571€ 539 632 072€ 539 557 578€ 526 164 500€ 500 863 533€ 505 445 378€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 100 922€ 9 212 111€ 9 632 954€ 9 992 912€ 8 726 504€ 7 998 718€ 7 447 215€ 5 861 829€ 105 732 963€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
9 100 062€ 9 122 406€ 8 963 695€ 8 994 223€ 8 726 354€ 5 919 807€ 5 677 314€ 5 313 347€ 4 783 025€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2€ 94€ 16€ 2€ 0€ 4€ 1 459 519€ 8€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 89 200€ 669 243€ 998 687€ 0€ 2 078 707€ 310 382€ 548 474€ 100 948 938€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
858€ 411€ 0€ 0€ 150€ 200€ 0€ 0€ 1 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
39 124 515€ 41 589 053€ 43 135 786€ 27 811 329€ 24 034 825€ 35 395 980€ 33 784 219€ 32 380 843€ 51 710 952€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
565€ 495€ 410€ 438€ 377€ 1 069€ 448€ 5 541€ 2 005€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
39 123 950€ 41 588 558€ 43 135 376€ 27 810 891€ 24 034 449€ 35 394 911€ 33 783 771€ 32 375 303€ 51 708 947€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
923 369€ 922 687€ 925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
923 369€ 922 687€ 925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
588 895 981€ 591 445 182€ 593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
302 381 612€ 255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ -1 115 923€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
 
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 115 923€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
46 634 025€ 42 258 497€ 50 495 014€ 54 295 902€ 52 701 567€ 20 893 515€ 18 824 720€ 17 394 294€ -1 115 923€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
286 514 369€ 335 697 595€ 379 886 933€ 415 401 341€ 464 617 791€ 527 907 292€ 533 260 684€ 523 824 280€ 664 947 318€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
59 451€ 59 270€ 71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
59 451€ 59 270€ 71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
256 552 328€ 306 485 231€ 366 616 873€ 411 509 355€ 460 923 810€ 521 213 695€ 521 097 942€ 520 624 217€ 558 454€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 749€ 513€ 445€ 941€ 1 053€ 1 220€ 1 117€ 733€ 215€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
256 550 579€ 306 484 718€ 366 616 428€ 411 508 413€ 460 922 757€ 521 212 475€ 521 096 825€ 520 623 484€ 558 239€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
29 902 590€ 29 153 094€ 13 198 941€ 3 840 506€ 3 643 010€ 6 643 583€ 12 119 835€ 3 158 478€ 144 164 947€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 038 642€ 3 960 315€ 12 986 025€ 3 601 340€ 3 325 481€ 6 340 250€ 11 816 453€ 2 882 326€ 144 135 032€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 77€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 934€ 17 681€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
697 837€ 0€ 0€ 0€ 49 195€ 0€ 0€ 6 985€ 7 050€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
25 166 111€ 25 192 500€ 212 917€ 239 167€ 268 333€ 303 333€ 303 333€ 255 233€ 5 108€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
588 895 981€ 591 445 182€ 593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€