Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
592 450 311€ 577 469 995€ 572 393 579€ 582 952 465€ 567 395 991€ 539 106 339€ 662 889 351€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
539 681 432€ 539 665 754€ 539 632 249€ 539 557 767€ 526 164 558€ 500 863 667€ 505 445 436€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
191€ 183€ 177€ 188€ 57€ 135€ 58€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
539 681 241€ 539 665 571€ 539 632 072€ 539 557 578€ 526 164 500€ 500 863 533€ 505 445 378€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 632 954€ 9 992 912€ 8 726 504€ 7 998 718€ 7 447 215€ 5 861 829€ 105 732 963€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
8 963 695€ 8 994 223€ 8 726 354€ 5 919 807€ 5 677 314€ 5 313 347€ 4 783 025€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
16€ 2€ 0€ 4€ 1 459 519€ 8€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
669 243€ 998 687€ 0€ 2 078 707€ 310 382€ 548 474€ 100 948 938€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
0€ 0€ 150€ 200€ 0€ 0€ 1 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
43 135 786€ 27 811 329€ 24 034 825€ 35 395 980€ 33 784 219€ 32 380 843€ 51 710 952€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
410€ 438€ 377€ 1 069€ 448€ 5 541€ 2 005€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
43 135 376€ 27 810 891€ 24 034 449€ 35 394 911€ 33 783 771€ 32 375 303€ 51 708 947€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ -1 115 923€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 115 923€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
50 495 014€ 54 295 902€ 52 701 567€ 20 893 515€ 18 824 720€ 17 394 294€ -1 115 923€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
379 886 933€ 415 401 341€ 464 617 791€ 527 907 292€ 533 260 684€ 523 824 280€ 664 947 318€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
366 616 873€ 411 509 355€ 460 923 810€ 521 213 695€ 521 097 942€ 520 624 217€ 558 454€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
445€ 941€ 1 053€ 1 220€ 1 117€ 733€ 215€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
366 616 428€ 411 508 413€ 460 922 757€ 521 212 475€ 521 096 825€ 520 623 484€ 558 239€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
13 198 941€ 3 840 506€ 3 643 010€ 6 643 583€ 12 119 835€ 3 158 478€ 144 164 947€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
12 986 025€ 3 601 340€ 3 325 481€ 6 340 250€ 11 816 453€ 2 882 326€ 144 135 032€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 77€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 934€ 17 681€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
0€ 0€ 49 195€ 0€ 0€ 6 985€ 7 050€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
212 917€ 239 167€ 268 333€ 303 333€ 303 333€ 255 233€ 5 108€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€