Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
18 043 632 € 23 273 927 € 20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
163 345 € 173 052 € 96 623 € 18 416 € 20 466 € 23 058 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
145 866 € 158 549 € 88 425 € 4 400 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
106 026€ 149 885€ 59 925€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
39 840€ 8 664€ 28 500€ 4 400€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 479 € 14 503 € 8 198 € 14 016 € 20 466 € 23 058 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
152€ 524€ 896€ 1 268€ 1 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 886€ 13 979€ 7 302€ 12 748€ 18 826€ 23 058€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 441€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 483 550 € 22 794 930 € 19 576 085 € 15 479 669 € 5 927 598 € 16 391 325 € 9 102 807 € 12 007 741 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 639 € 29 383 € 101 838 € 14 530 € 121 € 1 150 € 100 € 32 753 €
035
B.I.1
Materiál
135€ 165€ 130€ 121€ 129€ 100€ 121€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
21 639€ 29 248€ 101 673€ 14 400€ 1 021€ 32 632€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
155 251 € 11 862 € 11 862 € 18 169 € 60 338 € 104 907 € 137 183 € 147 223 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 6 934 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 6 934€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
143 389€ 0€ 6 307€ 48 476€ 93 045€ 125 321€ 140 289€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 119 053 € 20 087 994 € 18 811 608 € 14 258 371 € 2 930 458 € 15 553 096 € 5 707 187 € 8 268 817 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 011 389 € 20 086 804 € 18 811 583 € 14 244 309 € 2 677 868 € 15 517 052 € 5 651 733 € 8 229 350 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 640 153€ 1 632 763€ 636€ 1 210 349€ 133€ 4 509 595€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 371 236€ 18 454 041€ 18 810 947€ 13 033 960€ 2 677 735€ 11 007 457€ 5 651 733€ 8 229 350€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
106 919€ 0€ 6 684€ 37 198€ 35 809€ 55 037€ 39 467€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 6 995€ 214 901€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
745€ 1 190€ 25€ 383€ 491€ 235€ 417€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 187 607 € 2 665 691 € 650 777 € 1 188 599 € 2 936 681 € 732 172 € 3 258 337 € 3 558 948 €
072
B.V.1.
Peniaze
48€ 176€ 1 184€ 1 524€ 1 732€ 141€ 969€ 429€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 187 559€ 2 665 515€ 649 593€ 1 187 075€ 2 934 949€ 732 031€ 3 257 368€ 3 558 519€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
396 737 € 305 945 € 357 090 € 360 505 € 29 681 € 3 956 € 11 184 € 8 877 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
136 298€ 39 810€ 10 090€ 27 938€ 3 032€ 3 956€ 11 184€ 8 877€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
260 439€ 266 135€ 347 000€ 332 567€ 26 649€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
18 043 632 € 23 273 927 € 20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 550 012 € 1 325 668 € 1 225 090 € 1 195 377 € 1 170 387 € 1 456 817 € 1 477 905 € 1 728 767 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
834 387€ 834 387€ 834 387€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 1 770 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 032 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 032€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
155 281 € 54 703 € 0 € -39 579 € 119 940 € -896 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
155 281€ 54 703€ 0€ 119 940€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -39 579€ -896 034€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
224 344 € 100 578 € 54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 342 934 € 21 948 259 € 18 804 708 € 14 663 213 € 4 807 358 € 14 961 522 € 7 636 086 € 10 287 851 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 939 € 8 166 € 8 778 € 6 845 € 6 139 € 5 952 € 4 326 € 3 044 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 939€ 8 166€ 8 778€ 6 845€ 6 139€ 5 952€ 4 326€ 3 044€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 398 € 23 277 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 398€ 23 277€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 957 111 € 21 789 333 € 18 752 139 € 14 591 396 € 4 683 143 € 14 786 663 € 7 386 049 € 9 822 468 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 927 893 € 19 361 548 € 15 957 455 € 12 612 845 € 4 229 801 € 11 062 427 € 6 005 957 € 9 498 069 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 302 938€ 15 268 220€ 13 906 730€ 10 570 839€ 2 467 425€ 2 200 190€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 624 955€ 4 093 328€ 2 050 725€ 2 042 006€ 1 762 376€ 8 862 237€ 6 005 957€ 9 498 069€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 730€ 1 417€ 883€ 3 359€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
300 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 731€ 28 293€ 19 067€ 18 495€ 19 928€ 15 445€ 13 741€ 10 240€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 224€ 19 622€ 11 599€ 11 303€ 8 853€ 9 652€ 8 316€ 6 413€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 981 533€ 2 378 453€ 2 763 135€ 1 948 753€ 424 561€ 18 729€ 39 737€ 7 746€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
3 677 051€ 1 318 298€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
375 884 € 150 760 € 43 791 € 64 972 € 118 076 € 168 907 € 238 313 € 439 062 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 898€ 26 694€ 27 613€ 25 614€ 12 817€ 21 890€ 51 108€ 368 664€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
355 986€ 124 066€ 16 178€ 39 358€ 105 259€ 147 017€ 187 205€ 70 398€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
150 686 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
150 686€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€