Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
166 783 € 185 918 € 250 097 € 352 224 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
112 € 5 753 € 20 408 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
112 € 5 753 € 20 408 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
112 € 5 753 € 20 408 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
166 783 € 185 806 € 244 279 € 331 816 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
51 184 € 110 215 € 119 726 € 92 214 €
032
B.I.1
Materiál
104 743 € 86 214 €
036
B.I.5
Tovar
14 983 € 6 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
263 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
62 258 € 1 028 € 6 659 € 30 758 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
62 258 € 1 028 € 6 159 € 27 485 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 773 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
500 € 500 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
53 078 € 74 563 € 117 894 € 208 844 €
056
B.IV.1
Peniaze
53 078 € 74 563 € 127 200 € 216 886 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
-9 306 € -8 042 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
65 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
65 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
166 783 € 185 918 € 250 097 € 352 224 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-26 271 € -31 920 € -3 011 € 25 768 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-32 420 € -8 511 € 20 267 € 27 879 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 879 € 27 879 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 612 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
649 € -28 909 € -28 778 € -7 611 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
193 054 € 217 838 € 253 108 € 326 456 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
60 € 4 618 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
60 € 39 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 579 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
183 732 € 208 522 € 253 048 € 321 838 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
155 254 € 193 637 € 248 619 € 318 193 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
237 € 310 € 296 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
719 € 160 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 478 € 14 648 € 3 400 € 3 189 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 322 € 9 316 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 322 € 9 316 €