Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Sv. Kataríny s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
187 083 € 155 646 € 165 342 € 155 683 € 153 348 € 138 506 € 148 071 € 133 083 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
25 749 € 2 108 € 7 166 € 12 225 € 17 370 € 1 132 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
25 749 € 2 108 € 7 166 € 12 225 € 17 370 € 1 132 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 749€ 2 108€ 7 166€ 12 225€ 17 370€ 1 132€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
161 334 € 155 646 € 165 342 € 153 575 € 146 182 € 126 281 € 130 701 € 131 866 €
015
B.I.
Zásoby
74 758€ 73 478€ 71 456€ 69 533€ 66 050€ 68 891€ 60 965€ 66 011€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
64 741 € 54 299 € 45 267 € 46 786 € 40 740 € 53 029 € 46 849 € 60 183 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
64 122€ 53 656€ 45 267€ 46 786€ 40 740€ 53 029€ 45 372€ 60 424€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
116€ 1 172€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
619€ 527€ 305€ -241€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
21 835 € 27 869 € 48 619 € 37 256 € 39 392 € 4 361 € 22 887 € 5 672 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
21 835€ 27 869€ 48 619€ 37 256€ 39 392€ 4 361€ 22 887€ 5 672€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
187 083 € 155 646 € 165 342 € 155 683 € 153 348 € 138 506 € 148 071 € 133 083 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
31 762 € 27 211 € 11 582 € 5 959 € 13 672 € 19 339 € 23 518 € 17 082 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
21 711€ 6 082€ 459€ 8 172€ 13 839€ 18 018€ 12 082€ -6 273€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 551 € 15 629 € 5 623 € -7 713 € -5 667 € -4 179 € 6 436 € 18 355 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
155 321 € 128 435 € 153 760 € 149 724 € 139 676 € 119 167 € 124 553 € 116 001 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
268€ 326€ 419€ 434€ 251€ 51€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
151 980 € 123 109 € 135 284 € 125 779 € 109 481 € 89 687 € 99 516 € 113 339 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
133 633€ 107 660€ 119 760€ 109 462€ 92 644€ 73 745€ 75 701€ 80 341€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 156€ 1 769€ 3 540€ 2 808€ 3 225€ 2 811€ 1 778€ 1 995€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 125€ 5 039€ 2 837€ 4 890€ 4 590€ 4 500€ 2 403€ 6 729€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
14 066€ 8 641€ 9 147€ 8 619€ 9 022€ 8 631€ 19 634€ 24 274€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 073€ 1 057€ 1 511€ 2 944€ 2 429€ 3 037€ 2 633€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 17 000€ 22 000€ 27 000€ 27 000€ 22 000€