Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatranské družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
81 774 € 61 517 € 68 672 € 94 400 € 80 009 € 99 093 € 346 881 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
49 070 € 53 654 € 58 237 € 34 979 € 329 € 9 666 € 297 278 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
29 029 € 33 613 € 38 196 € 34 979 € 329 € 9 666 € 297 278 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
764€ 5 348€ 9 931€ 14 514€ 329€ 9 666€ 297 278€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 265€ 28 265€ 28 265€ 20 465€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
20 041 € 20 041 € 20 041 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
20 041€ 20 041€ 20 041€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 318 € 8 477 € 11 049 € 59 421 € 79 680 € 89 427 € 43 862 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 892 € 2 052 € 3 376 € 9 657 € 6 394 € 9 453 € 24 820 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
26 892€ 2 052€ 3 213€ 4 827€ 6 157€ 8 118€ 18 750€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
163€ 4 830€ 237€ 1 335€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 070€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 426 € 6 425 € 7 673 € 49 764 € 73 286 € 79 974 € 19 042 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 433€ 1 432€ 942€ 1 232€ 15€ 1 192€ 74€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 993€ 4 993€ 6 731€ 48 532€ 73 271€ 78 782€ 18 968€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
-614 € -614 € -614 € 5 741 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 741€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-614€ -614€ -614€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
81 774 € 61 517 € 68 672 € 94 400 € 80 009 € 99 093 € 346 881 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
73 683 € 57 877 € 63 731 € 66 109 € 63 659 € 83 406 € 225 023 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
402 500 € 402 500 € 402 500 € 402 500 € 402 215 € 401 575 € 355 575 €
069
A.I.1
Základné imanie
402 500€ 402 500€ 402 500€ 402 500€ 402 500€ 401 575€ 401 575€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-285€ -46 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
92 700 € 92 700 € 92 700 € 92 700 € 84 485 € 85 125 € 85 750 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
92 700€ 92 700€ 92 700€ 92 700€ 84 485€ 85 125€ 85 125€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
625€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 025 € 1 025 € 1 025 € 1 025 € 1 025 € 625 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 025€ 1 025€ 1 025€ 1 025€ 1 025€ 625€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-438 349 € -432 494 € -430 116 € -424 066 € -403 920 € -216 301 € -161 396 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-438 349€ -432 494€ -430 116€ -424 066€ -403 920€ -216 301€ -161 396€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
15 807 € -5 854 € -2 378 € -6 050 € -20 146 € -187 618 € -54 906 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 091 € 3 640 € 4 941 € 28 291 € 16 350 € 15 687 € 121 858 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 100 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 349 € 13 349 € 13 349 € 12 372 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
13 349€ 13 349€ 13 349€ 12 372€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 091 € 3 640 € 4 441 € 14 942 € 3 001 € 2 338 € 108 386 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 094€ 3 094€ 3 244€ 13 805€ 1 769€ 79€ 108 160€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 386€ 246€ 1 197€ 1 078€ 1 231€ 1 495€ 226€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
611€ 300€ 59€ 764€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
500€