Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
80 353 € 39 183 € 212 109 € 108 112 € 125 066 € 170 031 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
37 661 € 37 661 € 37 661 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
37 661 € 37 661 € 37 661 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 661€ 37 661€ 37 661€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
80 353 € 39 183 € 212 109 € 70 451 € 87 405 € 132 370 €
015
B.I.
Zásoby
70 428€ 23 765€ 23 037€ 840€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
52 117 € 22 427 € 107 588 € 43 981 € 54 232 € 129 189 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
545€ 22 427€ 105 728€ 43 819€ 54 114€ 127 848€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 112€ 1 860€ 162€ 118€ 1 098€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
50 460€ 243€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
28 236 € 16 756 € 34 093 € 2 705 € 10 136 € 2 341 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
28 236€ 16 756€ 34 093€ 2 705€ 10 136€ 2 341€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
80 353 € 39 183 € 212 109 € 108 112 € 125 066 € 170 031 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
24 221 € 17 187 € 56 023 € 65 089 € -10 199 € -22 683 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 650€ 6 650€ 6 650€ 6 650€ 6 650€ 6 650€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
61 299€ 63 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 531€ -11 932€ -4 567€ -16 855€ -29 339€ -41 280€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 034 € 22 463 € -7 365 € 12 288 € 12 484 € 11 941 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
56 132 € 21 996 € 156 086 € 43 023 € 135 265 € 192 714 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
13 611 € 21 975 € 156 061 € 43 011 € 135 265 € 192 714 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 905€ 18 653€ 153 030€ 36 698€ 123 636€ 34 376€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
260€ 664€ 1 321€ 1 865€ 1 117€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 390€ 3 305€ 1 643€ 3 956€ 4 082€ 3 521€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56€ 17€ 724€ 1 036€ 5 682€ 153 700€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
42 521€ 21€ 25€ 12€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci