Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 687 321 € 969 862 € 1 152 689 € 1 226 787 € 1 206 080 € 1 743 510 € 1 227 485 € 700 039 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 733 € 33 485 € 57 361 € 396 929 € 422 534 € 184 705 € 152 € 271 555 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
152 € 762 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
152€ 762€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 733 € 33 485 € 57 361 € 146 929 € 172 534 € 184 705 € 793 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
65 692€ 67 421€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 733€ 33 485€ 57 361€ 81 237€ 105 113€ 115 555€ 793€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
69 150€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
250 000 € 250 000 € 270 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
270 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
250 000€ 250 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 673 212 € 936 377 € 1 095 328 € 829 827 € 783 496 € 1 558 687 € 1 227 244 € 428 461 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
388 772 € 165 048 € 162 784 € 215 871 € 187 121 € 197 194 € 232 167 € 132 961 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
388 772€ 165 048€ 162 784€ 215 871€ 187 121€ 197 194€ 232 167€ 132 961€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 226 659 € 764 933 € 926 108 € 615 254 € 592 699 € 1 355 822 € 988 572 € 288 981 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 226 833 € 735 569 € 661 852 € 615 194 € 557 503 € 1 351 652 € 973 754 € 288 316 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 226 833€ 735 569€ 661 852€ 615 194€ 557 503€ 1 351 652€ 973 754€ 288 316€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 538€ 14 430€ 234€ 35 370€ 4 344€ 14 992€ 839€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-174€ -174€ 249 826€ -174€ -174€ -174€ -174€ -174€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
57 781 € 6 396 € 6 436 € -1 298 € 3 676 € 5 671 € 6 505 € 6 519 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 708€ 4 736€ 4 784€ 4 780€ 4 766€ 4 779€ 4 845€ 4 859€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 073€ 1 660€ 1 652€ -6 078€ -1 090€ 892€ 1 660€ 1 660€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
376 € 31 € 50 € 118 € 89 € 23 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
376€ 31€ 50€ 118€ 89€ 23€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 687 321 € 969 862 € 1 152 689 € 1 226 787 € 1 206 080 € 1 743 510 € 1 227 485 € 700 039 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 320 € -5 290 € 102 187 € 101 572 € 54 296 € 56 071 € 14 871 € 2 655 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
402 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
402€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 290 € 96 785 € 96 572 € 49 296 € 51 071 € 9 871 € -2 345 € -9 795 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 000€ 96 785€ 109 138€ 61 862€ 61 862€ 20 662€ 8 446€ 996€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 290€ -12 566€ -12 566€ -10 791€ -10 791€ -10 791€ -10 791€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 610 € -107 477 € 615 € 47 276 € -1 775 € 41 200 € 12 216 € 7 450 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 654 001 € 975 152 € 1 050 502 € 1 125 215 € 1 151 784 € 1 687 439 € 1 212 614 € 697 384 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
328 € 310 € 114 € 142 € 127 € 49 € -54 € -167 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
328€ 310€ 114€ 142€ 127€ 49€ -54€ -167€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 186 142 € 758 160 € 434 283 € 286 046 € 463 560 € 578 763 € 999 931 € 346 953 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 148 730 € 749 114 € 409 185 € 226 390 € 378 581 € 442 222 € 990 920 € 332 469 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 148 730€ 749 114€ 409 185€ 226 390€ 378 581€ 442 222€ 990 920€ 332 469€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 801€ 2 865€ 1 689€ 1 525€ 1 378€ 1 322€ 1 489€ 1 204€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 947€ 2 041€ 1 189€ 1 017€ 920€ 818€ 954€ 702€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 025€ 421€ 162€ 2 895€ 75€ 33 636€ 3 429€ 60€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 639€ 3 719€ 22 058€ 54 219€ 82 606€ 100 765€ 3 139€ 12 518€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 314 € 3 189 € 682 € 3 127 € 1 525 € 2 430 € 1 057 € 950 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 314€ 3 189€ 682€ 3 127€ 1 525€ 2 430€ 1 057€ 950€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
463 217€ 213 493€ 615 423€ 835 900€ 686 572€ 1 106 197€ 211 680€ 349 648€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé