Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 444 498€ 2 234 345€ 1 534 997€ 1 506 151€ 1 525 222€ 2 452 068€ 1 684 904€ 971 238€ 605 980€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 188 318€ 2 101 593€ 1 450 748€ 1 413 642€ 1 425 095€ 2 270 145€ 1 571 111€ 888 011€ 552 467€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
256 180 € 132 752 € 84 249 € 92 509 € 100 127 € 181 923 € 113 793 € 83 227 € 53 513 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
594 817 € 620 784 € 624 593 € 709 282 € 608 586 € 572 698 € 449 333 € 208 571 € 29 632 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
594 817€ 620 784€ 624 593€ 709 282€ 608 586€ 572 698€ 449 333€ 208 571€ 29 632€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
687 765 € 740 594 € 659 870 € 698 085 € 655 243 € 617 143 € 497 717 € 250 112 € 72 227 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 493€ 5 829€ 6 947€ 2 943€ 3 076€ 4 798€ 1 656€ 2 129€ 5 522€
10
B.2
Služby
679 272€ 734 765€ 652 923€ 695 142€ 652 167€ 612 345€ 496 061€ 247 983€ 66 705€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
163 232 € 12 942 € 48 972 € 103 706 € 53 470 € 137 478 € 65 409 € 41 686 € 10 918 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
81 962 € 79 555 € 45 487 € 38 640 € 34 887 € 27 621 € 29 645 € 33 987 € 42 340 €
13
C.1
Mzdové náklady
58 912€ 57 566€ 32 241€ 27 229€ 24 687€ 19 515€ 20 739€ 23 896€ 33 380€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 827€ 19 131€ 10 833€ 9 483€ 8 428€ 6 496€ 7 510€ 8 731€ 7 662€
16
C.4
Sociálne náklady
3 223€ 2 858€ 2 413€ 1 928€ 1 772€ 1 610€ 1 396€ 1 360€ 1 298€
17
D
Dane a poplatky
176€ 293€ 904€ 522€ 552€ 205€ 130€ 352€ 20€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 568€ 23 876€ 25 029€ 25 605€ 25 421€ 14 597€ 1 403€ 1 409€ 1 409€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
69 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 539€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
18 125€ 15 728€ -2 677€ 1 606€ 1 071€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 667€ 20 337€ 274 365€ 31 252€ 45 640€ 25 827€ 22 308€ 8 478€ 30 422€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 237€ 16 162€ 254 815€ 6 481€ 7 076€ 5 882€ 358€ 3 547€ 6 384€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
60 831 € -102 335 € 1 563 € 63 710 € 31 174 € 117 677 € 54 575 € 9 798 € -8 813 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 800€ 3 800€ 3 530€ 8 000€
39
N
Nákladové úroky
3 125€ 3 187€ 4 247€ 5 526€ 28 933€ 45 611€ 38 437€ 1 803€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
972€ 1 955€ 501€ 489€ 734€ 1 187€ 635€ 543€ 440€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 097 € -5 142 € -948 € -2 215 € -26 137 € -38 798 € -39 072 € -2 348 € -440 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
56 734 € -107 477 € 615 € 61 495 € 5 037 € 78 879 € 15 503 € 7 450 € -9 253 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 124 € 14 219 € 6 812 € 37 679 € 3 287 € 926 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 124€ 14 219€ 6 812€ 37 679€ 3 287€ 926€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 610 € -107 477 € 615 € 47 276 € -1 775 € 41 200 € 12 216 € 7 450 € -10 179 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
56 734 € -107 477 € 615 € 61 495 € 5 037 € 78 879 € 15 503 € 7 450 € -9 253 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 610 € -107 477 € 615 € 47 276 € -1 775 € 41 200 € 12 216 € 7 450 € -10 179 €