Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
514 267€ 255 507€ 241 053€ 219 677€ 165 080€ 126 347€ 87 818€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
508 621 € 248 637 € 239 566 € 219 026 € 164 096 € 125 361 € 87 020 € 72 355 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 743€ 7 971€ 10 041€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
180 500€ 235 500€ 218 750€ 202 950€ 162 900€ 115 320€ 85 850€ 72 355€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
195 000€ 15 833€ 8 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
120 378€ 13 137€ 4 983€ 105€ 1 196€ 1 170€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
429 143 € 179 801 € 172 099 € 136 196 € 145 087 € 86 777 € 80 594 € 71 048 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 650€ 7 971€ 10 041€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 540€ 6 686€ 10 345€ 8 942€ 17 323€ 12 740€ 11 405€ 8 164€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 513€ 22 424€ 40 427€ 34 585€ 41 225€ 12 348€ 20 560€ 6 873€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
85 257 € 81 914 € 66 569 € 37 631 € 44 907 € 32 376 € 26 868 € 34 240 €
16
E.1.
Mzdové náklady
63 116€ 60 658€ 49 966€ 27 954€ 33 484€ 23 970€ 19 792€ 25 226€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 797€ 20 928€ 16 334€ 9 524€ 11 242€ 8 275€ 6 968€ 8 877€
19
E.4.
Sociálne náklady
344€ 328€ 269€ 153€ 181€ 131€ 108€ 137€
20
F.
Dane a poplatky
5 529€ 4 373€ 4 474€ 4 360€ 2 326€ 531€ 560€ 489€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 495€ 62 341€ 48 233€ 40 554€ 37 209€ 18 526€ 21 003€ 21 005€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 495€ 62 341€ 48 233€ 40 554€ 37 209€ 18 526€ 21 003€ 21 005€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
114 454€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
134 705€ 2 063€ 2 051€ 2 153€ 2 097€ 215€ 198€ 277€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
79 478 € 68 836 € 67 467 € 82 830 € 19 009 € 38 584 € 6 426 € 1 307 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
161 540 € 206 390 € 167 978 € 159 423 € 104 352 € 90 232 € 53 885 € 57 318 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 645 € 6 870 € 1 488 € 651 € 985 € 986 € 798 € 649 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 645 € 6 870 € 1 298 € 651 € 985 € 986 € 798 € 649 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 645€ 6 870€ 1 298€ 651€ 985€ 986€ 798€ 649€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
190€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 237 € 5 721 € 6 577 € 5 622 € 2 471 € 2 654 € 2 445 € 2 591 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 237€ 5 721€ 6 577€ 5 622€ 2 471€ 2 654€ 2 445€ 2 591€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
408 € 1 149 € -5 089 € -4 971 € -1 486 € -1 668 € -1 647 € -1 942 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
79 886 € 69 985 € 62 378 € 77 859 € 17 523 € 36 916 € 4 779 € -635 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 298 € 15 246 € 13 592 € 16 590 € 4 205 € 8 355 € 1 313 € 156 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 298€ 15 246€ 13 592€ 16 590€ 4 205€ 8 355€ 1 313€ 156€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
62 588 € 54 739 € 48 786 € 61 269 € 13 318 € 28 561 € 3 466 € -791 €