Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIESEL Tank, s. r. o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 183 725 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 183 725 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 183 627 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 71 717€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€ 111 901€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 98 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
0€ 98€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 113 810 € 183 725 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-73 608 € -73 608 € -73 608 € -73 608 € -73 608 € -73 608 € -73 128 € -72 648 € -71 208 € -831 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€ -6 500€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-74 108€ -74 108€ -74 108€ -74 108€ -74 108€ -73 628€ -73 148€ -71 708€ -1 331€ -1 331€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -480 € -480 € -1 440 € -70 377 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
187 418 € 187 418 € 187 418 € 187 418 € 187 418 € 187 418 € 186 938 € 186 458 € 185 018 € 184 556 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
121 928 € 121 928 € 121 928 € 121 928 € 121 928 € 121 928 € 121 448 € 122 408 € 120 968 € 120 506 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€ 68 033€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-508€ -508€ -508€ -508€ -508€ -508€ -508€ -508€ -508€ -508€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 971€ 15 971€ 15 971€ 15 971€ 15 971€ 15 971€ 15 491€ 16 451€ 15 011€ 15 011€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 38 432€ 37 970€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
65 490€ 65 490€ 65 490€ 65 490€ 65 490€ 65 490€ 65 490€ 64 050€ 64 050€ 64 050€