Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUKONA CNC s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
325 474 € 320 171 € 354 864 € 341 190 € 366 573 € 344 538 € 236 524 € 213 866 € 153 745 € 127 180 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
95 490 € 124 813 € 132 804 € 119 330 € 102 562 € 115 432 € 95 033 € 62 830 € 56 412 € 64 525 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 861 € 2 861 € 5 820 € 9 612 € 5 102 € 7 077 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 861€ 2 861€ 5 820€ 9 612€ 5 102€ 7 077€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
92 629 € 121 952 € 126 984 € 109 718 € 97 460 € 108 355 € 95 033 € 62 830 € 56 412 € 64 525 €
012
A.II.1
Pozemky
10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€ 10 722€
013
A.II.2
Stavby
43 770€ 60 524€ 60 524€ 60 524€ 47 779€ 41 372€ 30 225€ 32 179€ 26 473€ 29 970€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 137€ 50 706€ 55 738€ 38 472€ 38 959€ 56 261€ 54 086€ 19 929€ 19 217€ 23 833€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
229 740 € 195 358 € 222 060 € 220 817 € 263 378 € 229 054 € 141 334 € 150 716 € 96 792 € 62 357 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 921 € 9 247 € 5 527 € 6 356 € 17 949 € 6 674 € 7 922 € 4 653 € 13 846 € 2 636 €
035
B.I.1
Materiál
1 921€ 5 025€ 1 305€ 2 134€ 4 807€ 2 452€ 3 700€ 431€ 2 241€ 2 636€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 222€ 4 222€ 4 222€ 13 142€ 4 222€ 4 222€ 4 222€ 11 605€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
129 312 € 135 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
129 312€ 135 000€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 314 € 44 128 € 80 765 € 64 802 € 86 479 € 54 011 € 114 024 € 110 835 € 46 768 € 27 774 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
56 039 € 43 942 € 66 239 € 58 630 € 64 084 € 54 011 € 112 796 € 110 835 € 46 768 € 27 774 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
56 039€ 43 942€ 66 239€ 58 630€ 64 084€ 54 011€ 112 796€ 110 835€ 46 768€ 27 774€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
965€ 14 526€ 6 172€ 21 984€ 1 228€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
310€ 186€ 411€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 193 € 6 983 € 135 768 € 149 659 € 158 950 € 168 369 € 19 388 € 35 228 € 36 178 € 31 947 €
072
B.V.1.
Peniaze
39 287€ 6 983€ 135 768€ 149 659€ 158 950€ 153 173€ 18 522€ 35 101€ 36 178€ 30 928€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 906€ 15 196€ 866€ 127€ 1 019€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
244 € 1 043 € 633 € 52 € 157 € 320 € 541 € 298 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
244€ 838€ 415€ 52€ 157€ 320€ 484€ 298€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
205€ 218€ 57€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
325 474 € 320 171 € 354 864 € 341 190 € 366 573 € 344 538 € 236 524 € 213 866 € 153 745 € 127 180 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
188 598 € 141 650 € 153 017 € 160 032 € 191 152 € 183 108 € 48 040 € 26 068 € 33 963 € 30 809 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
550 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
550€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
137 431 € 135 862 € 146 502 € 85 435 € 148 714 € 42 541 € 20 567 € 28 464 € 25 309 € 26 120 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
137 431€ 135 862€ 146 502€ 85 435€ 148 714€ 42 541€ 20 567€ 28 464€ 25 309€ 26 120€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
45 617 € 288 € 1 015 € 69 097 € 36 938 € 135 067 € 21 973 € -7 896 € 3 154 € -811 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
136 876 € 178 521 € 201 847 € 181 158 € 175 421 € 161 398 € 188 364 € 187 672 € 119 778 € 94 297 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 734 € 10 613 € 17 253 € 41 045 € 11 774 € 25 304 € 21 493 € 13 280 € 6 436 € 9 736 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
636€ 4 232€ 40 980€ 11 747€ 25 304€ 21 493€ 13 280€ 6 436€ 9 736€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
187€ 136€ 67€ 65€ 27€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 547€ 9 841€ 12 954€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
71 514€ 97 865€ 124 216€ 58 060€ 84 976€ 72 832€ 64 104€ 48 470€ 32 186€ 45 062€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
58 628 € 37 784 € 28 508 € 41 072 € 56 487 € 63 262 € 102 767 € 125 922 € 56 832 € 39 499 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
43 596 € 31 332 € 24 562 € 35 539 € 52 959 € 27 492 € 95 822 € 105 813 € 49 240 € 35 876 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 596€ 31 332€ 24 562€ 35 539€ 52 959€ 27 492€ 95 822€ 105 813€ 49 240€ 35 876€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
260€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 843€ 394€ 190€ 655€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 567€ 1 190€ 440€ 105€ 385€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 485€ 3 419€ 3 112€ 4 894€ 2 488€ 35 770€ 6 945€ 20 109€ 7 592€ 3 623€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
720€ 344€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
32 259€ 31 870€ 40 981€ 22 184€ 24 324€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
32 € 120 € 126 € 4 € 2 074 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
32€ 120€ 126€ 4€ 2 074€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé