Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 153 849€ 27 620 722€ 4 435 814€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 141 252 € 27 620 588 € 4 435 811 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 618 879€ 26 799 739€ 3 606 692€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
503 487€ 711 875€ 828 903€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 926€ 63 695€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 960€ 45 279€ 216€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 102 395 € 27 523 693 € 4 377 695 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
28 199 448€ 26 704 015€ 3 593 836€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
58 585€ 18 787€ 100 537€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
583 715€ 390 828€ 353 228€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
189 836 € 240 619 € 290 237 €
16
E.1.
Mzdové náklady
141 797€ 177 369€ 213 710€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
45 654€ 61 665€ 74 518€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 385€ 1 585€ 2 009€
20
F.
Dane a poplatky
3 783€ 3 815€ 1 502€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 849€ 138 381€ 18 240€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 849€ 138 381€ 18 240€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 152€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 027€ 27 248€ 20 115€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
38 857 € 96 895 € 58 116 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
280 618 € 397 984 € 387 994 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 594 € 135 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 5 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 5€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
12 582€ 130€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
79 708 € 13 837 € 6 662 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 754 € 8 582 € 2 592 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 582€ 2 592€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 754€
52
O.
Kurzové straty
9 750€ 125€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 204€ 5 130€ 4 070€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 114 € -13 702 € -6 660 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-28 257 € 83 193 € 51 456 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 26 321 € 14 498 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 26 321€ 14 498€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-31 137 € 56 872 € 36 958 €