Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
26.02.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 197€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 991€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
206 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 048 492 € 773 845 € 354 000 € 71 236 € 190 718 € 112 893 € 147 918 € 159 520 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 048 492€ 773 845€ 360 252€ 64 984€ 221 733€ 81 878€ 147 918€ 159 520€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 252€ 6 252€ -31 015€ 31 015€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 005 205 € 719 208 € 339 304 € 59 392 € 179 294 € 98 063 € 147 679 € 155 125 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
224 873€ 188 528€ 121 295€ 23 022€ 35 621€ 10 762€ 20 859€ 13 060€
10
B.2
Služby
780 332€ 530 680€ 218 009€ 36 370€ 143 673€ 87 301€ 126 820€ 142 065€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
43 287 € 54 637 € 14 696 € 11 844 € 11 424 € 15 036 € 239 € 4 395 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
649 € 5 314 € 550 € 15 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
15€
17
D
Dane a poplatky
840€ 592€ 392€ 361€ 333€ 392€ 326€ 131€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 719€ 1 583€ 3 073€ 4 728€ 4 728€ 4 728€ 4 098€ 1 655€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
298€ 267€ 177€ 34 190€ 13 521€ 1 436€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
652€ 323€ 2 466€ 37 217€ 1 371€ 1 441€ 467€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
39 374 € 51 757 € 3 628 € 6 205 € 3 336 € 8 545 € 7 880 € 3 578 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 926€ 1 992€ 1 243€ 2 832€ 3 206€ 2 698€ 1 893€ 816€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
743€ 928€ 575€ 646€ 611€ 411€ 569€ 224€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 669 € -2 920 € -1 818 € -3 478 € -3 817 € -3 109 € -2 461 € -1 039 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
36 705 € 48 837 € 1 810 € 2 727 € -481 € 5 436 € 5 419 € 2 539 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 605 € 9 637 € 2 494 € 1 627 € 4 216 € 1 306 € 1 622 € 609 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 605€ 9 637€ 2 494€ 1 627€ 4 216€ 1 306€ 1 622€ 609€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
24 100 € 39 200 € -684 € 1 100 € -4 697 € 4 130 € 3 797 € 1 930 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
36 705 € 48 837 € 1 810 € 2 727 € -481 € 5 436 € 5 419 € 2 539 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
24 100 € 39 200 € -684 € 1 100 € -4 697 € 4 130 € 3 797 € 1 930 €