Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BAT Engineering a. s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/71/2016
 • Spisová značka 4K/71/2016
 • Prvý a posledný záznam 22.12.2016 - 13.2.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.2.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
13.2.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
30.11.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA, LL.M, PhD. Bratislava Bratislavský
18.10.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
3.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA, LL.M., PhD. Bratislava Bratislavský
21.7.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA,LL.M.,PhD. Bratislava Bratislavský
21.7.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA,LL.M.,PhD. Bratislava Bratislavský
6.7.2017
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA,LL.M.,PhD. Bratislava Bratislavský
16.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
5.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
25.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.4.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková MBA,LL.M.,PhD. Bratislava Bratislavský
6.4.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
21.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
16.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
8.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
24.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 8K/68/2016
 • Spisová značka 8K/68/2016
 • Prvý a posledný záznam 1.2.2017 - 1.2.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský