Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 590 476 € 9 264 656 € 8 692 428 € 1 535 102 € 811 964 € 825 273 € 575 170 € 126 993 € 152 674 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 960 129 € 3 037 251 € 2 681 649 € 801 127 € 678 198 € 608 292 € 476 067 € 70 898 € 80 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 323 841 € 1 476 346 € 1 226 850 € 754 926 € 607 509 € 532 040 € 476 067 € 57 898 € 80 196 €
012
A.II.1
Pozemky
3 070€ 3 072€ 3 072€ 801€ 799€ 8 200€ 40 597€
013
A.II.2
Stavby
938 150€ 984 429€ 953 751€ 341 499€ 342 542€ 291 907€ 370 449€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
314 863€ 374 762€ 270 027€ 412 626€ 264 168€ 231 933€ 65 021€ 57 898€ 80 196€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
67 758€ 114 083€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
2 636 288 € 1 560 905 € 1 454 799 € 46 201 € 70 689 € 76 252 € 13 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
128 251€ 124 382€ 126 368€ 7 792€ 7 792€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
13 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
2 508 037€ 1 436 523€ 1 328 431€ 46 201€ 62 897€ 68 460€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 613 269 € 6 206 850 € 6 000 170 € 719 115 € 125 060 € 212 921 € 94 351 € 53 381 € 68 758 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 177 € 4 177 € 4 177 € 4 177 € 4 177 € 5 177 €
032
B.I.1
Materiál
1 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 177€ 4 177€ 4 177€ 4 177€ 4 177€ 4 177€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 005 197 € 5 024 844 € 5 699 404 € 430 851 € 92 140 € 78 181 € 76 377 € 34 383 € 54 147 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 946 232€ 4 969 918€ 5 637 927€ 39 466€ 41 431€ 33 902€ 23 591€ 22 052€ 35 370€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000€ 3 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 136€ 22 088€ 25 325€ 17 628€ 7 332€ 13 873€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
32 829€ 32 838€ 61 477€ 366 060€ 50 709€ 26 651€ 52 786€ 1 999€ 1 904€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
608 072 € 1 182 006 € 300 766 € 284 087 € 28 743 € 130 563 € 13 797 € 14 821 € 9 434 €
056
B.IV.1
Peniaze
76 987€ 26 147€ 25 096€ 23 446€ 9 858€ 4 361€ 5 214€ 6 038€ 5 741€
057
B.IV.2
Účty v bankách
531 085€ 1 155 859€ 275 670€ 260 641€ 18 885€ 126 202€ 8 583€ 8 783€ 3 693€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 078 € 20 555 € 10 609 € 14 860 € 8 706 € 4 060 € 4 752 € 2 714 € 3 720 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 078€ 20 555€ 10 609€ 14 860€ 8 459€ 4 011€ 4 752€ 2 714€ 3 720€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
247€ 49€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 590 475 € 9 264 656 € 8 692 428 € 1 535 102 € 811 964 € 825 273 € 575 170 € 126 993 € 152 674 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
366 326 € 409 442 € 287 480 € 29 264 € 57 196 € 2 387 € 2 717 € 18 522 € 7 857 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 001 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 4 999 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 001€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 4 999€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
148 377 € 144 509 € 146 494 € 26 226 € 24 018 € 24 018 € 26 226 € 16 000 € 16 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 16 000€ 16 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
122 151€ 118 283€ 120 268€ -2 208€ -2 208€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
259 933 € 135 985 € -1 962 € 28 178 € -26 632 € -28 509 € -2 477 € -13 143 € -16 814 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
332 920€ 208 972€ 71 025€ 71 024€ 16 214€ 14 337€ 14 337€ 3 671€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-72 987€ -72 987€ -72 987€ -42 846€ -42 846€ -42 846€ -16 814€ -16 814€ -16 814€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-46 984 € 123 948 € 137 948 € -30 141 € 54 810 € 1 878 € -26 032 € 10 666 € 3 671 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 224 131 € 8 855 203 € 8 404 944 € 1 505 834 € 754 764 € 822 752 € 571 267 € 108 471 € 144 817 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
77 € 174 € 46 € 152 € 349 € 219 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
77€ 174€ 46€ 152€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
349€ 219€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
168 € 272 € 248 € 6 001 € 13 387 € 3 728 € 2 403 € 5 602 € 17 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
168€ 272€ 248€ 194€ 145€ 104€ 73€ 29€ 17€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 807€ 13 242€ 3 624€ 2 330€ 5 573€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
7 206 883 € 8 837 774 € 7 558 469 € 742 707 € 724 297 € 786 944 € 352 872 € 73 220 € 92 581 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 186 563€ 8 821 865€ 7 524 764€ 733 331€ 695 771€ 775 832€ 341 456€ 67 111€ 90 119€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
700€ 400€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 847€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 234€ 1 246€ 857€ 705€ 532€ 1 298€ 814€ 319€ 311€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 404€ 773€ 658€ 442€ 342€ 858€ 537€ 252€ 245€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 682€ 13 890€ 29 343€ 229€ 19 652€ 956€ 10 065€ 4 838€ 1 506€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
17 080€ 17 080€ 846 053€ 757 080€ 17 080€ 32 080€ 215 840€ 29 300€ 52 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
18 € 11 € 4 € 4 € 4 € 134 € 1 186 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
14€ 7€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 134€ 1 186€