Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 590 476 € 9 264 656 € 8 692 428 € 1 535 102 € 811 964 € 825 273 € 575 170 € 126 993 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 960 129 € 3 037 251 € 2 681 649 € 801 127 € 678 198 € 608 292 € 476 067 € 70 898 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 323 841 € 1 476 346 € 1 226 850 € 754 926 € 607 509 € 532 040 € 476 067 € 57 898 €
012
A.II.1
Pozemky
3 070€ 3 072€ 3 072€ 801€ 799€ 8 200€ 40 597€
013
A.II.2
Stavby
938 150€ 984 429€ 953 751€ 341 499€ 342 542€ 291 907€ 370 449€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
314 863€ 374 762€ 270 027€ 412 626€ 264 168€ 231 933€ 65 021€ 57 898€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
67 758€ 114 083€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 636 288 € 1 560 905 € 1 454 799 € 46 201 € 70 689 € 76 252 € 13 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
128 251€ 124 382€ 126 368€ 7 792€ 7 792€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
2 508 037€ 1 436 523€ 1 328 431€ 46 201€ 62 897€ 68 460€ 13 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 613 269 € 6 206 850 € 6 000 170 € 719 115 € 125 060 € 212 921 € 94 351 € 53 381 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 177 € 4 177 € 4 177 € 4 177 € 4 177 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 177€ 4 177€ 4 177€ 4 177€ 4 177€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 005 197 € 5 024 844 € 5 699 404 € 430 851 € 92 140 € 78 181 € 76 377 € 34 383 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 946 232 € 4 969 918 € 5 637 927 € 39 466 € 41 431 € 33 902 € 23 591 € 22 052 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 946 232€ 4 969 918€ 5 637 927€ 39 466€ 41 431€ 33 902€ 23 591€ 22 052€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 136€ 22 088€ 25 325€ 17 628€ 7 332€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
32 829€ 32 838€ 61 477€ 366 060€ 50 709€ 26 651€ 52 786€ 1 999€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
608 072 € 1 182 006 € 300 766 € 284 087 € 28 743 € 130 563 € 13 797 € 14 821 €
072
B.V.1.
Peniaze
76 987€ 26 147€ 25 096€ 23 446€ 9 858€ 4 361€ 5 214€ 6 038€
073
B.V.2.
Účty v bankách
531 085€ 1 155 859€ 275 670€ 260 641€ 18 885€ 126 202€ 8 583€ 8 783€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 078 € 20 555 € 10 609 € 14 860 € 8 706 € 4 060 € 4 752 € 2 714 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 078€ 20 555€ 10 609€ 14 860€ 8 459€ 4 011€ 4 752€ 2 714€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
247€ 49€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 590 475 € 9 264 656 € 8 692 428 € 1 535 102 € 811 964 € 825 273 € 575 170 € 126 993 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
366 326 € 409 442 € 287 480 € 29 264 € 57 196 € 2 387 € 2 717 € 18 522 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 001 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 4 999 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 001€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 4 999€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 26 226€ 16 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
122 151 € 118 283 € 120 268 € -2 208 € -2 208 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
122 151€ 118 283€ 120 268€ -2 208€ -2 208€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
259 933 € 135 985 € -1 962 € 28 178 € -26 632 € -28 509 € -2 477 € -13 143 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
332 920€ 208 972€ 71 025€ 71 024€ 16 214€ 14 337€ 14 337€ 3 671€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-72 987€ -72 987€ -72 987€ -42 846€ -42 846€ -42 846€ -16 814€ -16 814€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-46 984 € 123 948 € 137 948 € -30 141 € 54 810 € 1 878 € -26 032 € 10 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 224 131 € 8 855 203 € 8 404 944 € 1 505 834 € 754 764 € 822 752 € 571 267 € 108 471 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
168 € 272 € 248 € 6 001 € 13 387 € 3 728 € 2 403 € 5 603 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
168€ 272€ 248€ 194€ 145€ 104€ 73€ 30€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 807€ 13 242€ 3 624€ 2 330€ 5 573€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 206 883 € 8 837 774 € 7 558 469 € 742 707 € 724 297 € 786 944 € 352 872 € 73 220 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 186 563 € 8 821 865 € 7 524 764 € 733 331 € 695 771 € 775 832 € 341 456 € 67 811 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
13 602€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
-348€ 700€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 186 563€ 8 821 865€ 7 525 112€ 733 331€ 695 771€ 762 230€ 341 456€ 67 111€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 847€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 234€ 1 246€ 857€ 705€ 532€ 1 298€ 814€ 319€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 404€ 773€ 658€ 442€ 342€ 858€ 537€ 252€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 682€ 13 890€ 29 343€ 229€ 19 652€ 956€ 10 065€ 4 838€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
77 € 174 € 46 € 152 € 348 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
77€ 174€ 46€ 152€ 348€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
17 080€ 17 080€ 846 053€ 757 080€ 17 080€ 32 080€ 215 840€ 29 300€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
18 € 11 € 4 € 4 € 4 € 134 € 1 186 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14€ 7€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 134€ 1 186€