Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLAstav s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
677 924 € 607 825 € 547 286 € 425 638 € 327 196 € 216 348 € 185 510 € 85 309 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
19 047 € 25 078 € 16 221 € 14 646 € 20 708 € 28 997 € 4 753 € 7 053 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
19 047 € 25 078 € 16 221 € 14 646 € 20 708 € 28 997 € 4 753 € 7 053 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
150€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 897€ 25 078€ 16 221€ 14 646€ 20 708€ 28 997€ 4 753€ 7 053€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
658 877 € 582 747 € 531 065 € 410 992 € 306 488 € 187 351 € 180 757 € 78 256 €
015
B.I.
Zásoby
589 491€ 538 297€ 486 120€ 360 623€ 269 830€ 175 830€ 131 314€ 63 303€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
258 510 € 48 127 € 37 100 € 23 672 € 18 784 € 10 184 € 12 758 € 6 409 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
255 137€ 43 753€ 31 610€ 23 722€ 17 903€ 8 586€ 11 956€ 6 224€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 403€ 185€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 970€ 4 374€ 5 490€ -50€ 881€ 1 598€ 802€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
-189 124 € -3 677 € 7 845 € 26 697 € 17 874 € 1 337 € 36 685 € 8 544 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
-189 124€ -3 677€ 7 845€ 26 697€ 17 874€ 1 337€ 36 685€ 8 544€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
677 924 € 607 825 € 547 286 € 425 638 € 327 196 € 216 348 € 185 510 € 85 309 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
396 005 € 378 191 € 348 250 € 296 900 € -70 660 € -78 374 € -80 904 € -59 487 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
377 823€ 377 822€ 377 823€ 347 923€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 992€ 1 494€ 1 495€ 512€ 127€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-7 624€ -36 096€ -57 518€ -76 172€ -83 501€ -85 904€ -64 487€ -34 918€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
17 814 € 29 971 € 21 450 € 19 637 € 7 714 € 2 530 € -21 417 € -29 569 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
281 919 € 229 634 € 199 036 € 128 738 € 397 856 € 294 722 € 266 414 € 144 796 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-7 290€ 410€ 297€ 217€ 155€ 110€ 70€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 992€ 21 796€ 33 600€ 24 650€ 9 350€ 14 450€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
222 229 € 168 929 € 167 364 € 103 755 € 363 412 € 265 929 € 256 251 € 127 368 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
193 925€ 140 238€ 122 708€ 80 538€ 76 335€ 46 075€ 50 960€ 13 297€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 049€ 1 067€ 2 755€ 1 718€ 1 516€ 995€ 1 127€ 988€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 575€ 6 341€ 3 448€ 4 582€ 1 968€ 1 956€ 1 361€ 1 844€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 680€ 21 283€ 38 453€ 16 917€ 283 593€ 216 903€ 202 803€ 111 239€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 431€ 1 431€ 1 431€ 807€ 458€ 611€ 703€ 281€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
39 549€ 59 274€ 19 839€ 2 083€ 169€ 3 377€ 2 627€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
26 000€