Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

United Fashion Group s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 036 773 € 1 992 630 € 1 852 800 € 1 651 032 € 918 298 € 805 571 € 230 192 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
962 566 € 439 733 € 197 572 € 121 243 € 73 978 € 19 405 € 10 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
621 587 € 416 362 € 160 074 € 66 658 € 19 351 € 6 717 €
005
A.I.2
Software
346 073€ 220 115€ 17 993€ 37 622€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 189€ 2 936€ 3 282€ 4 683€ 3 617€ 6 717€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
271 325€ 193 311€ 138 799€ 24 353€ 15 734€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 483 € 21 016 € 32 498 € 54 585 € 44 627 € 2 688 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 483€ 21 016€ 32 498€ 54 585€ 44 627€ 2 688€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
326 496 € 2 355 € 5 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 386€ 2 355€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
10 000€ 10 000€ 10 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
118 250€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
205 860€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 054 934 € 1 531 927 € 1 634 840 € 1 506 840 € 835 743 € 779 249 € 215 717 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
842 087 € 1 078 826 € 1 108 561 € 768 164 € 424 993 € 205 295 € 132 806 €
032
B.I.1
Materiál
1 401€ 2 401€ 4 557€ 3 692€
036
B.I.5
Tovar
825 963€ 1 052 616€ 1 066 280€ 666 802€ 418 205€ 204 131€ 132 246€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
14 723€ 23 809€ 37 724€ 97 670€ 6 788€ 1 164€ 560€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
39 086 € 347 725 € 318 033 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
319 810€ 279 800€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
39 086€ 27 915€ 38 233€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
124 031 € 84 436 € 129 336 € 413 940 € 343 030 € 136 379 € 43 583 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
124 031€ 84 436€ 126 975€ 176 175€ 93 996€ 65 317€ 43 583€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 183€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 361€ 25 914€ 174€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
209 668€ 248 860€ 71 062€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
49 730 € 20 940 € 78 910 € 324 736 € 67 720 € 437 575 € 39 328 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 208€ 520€ 4 612€ 3 224€ 859€ 261€ 806€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 522€ 20 420€ 74 298€ 321 512€ 66 861€ 437 314€ 38 522€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
19 273 € 20 970 € 20 388 € 22 949 € 8 577 € 6 917 € 4 475 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 273€ 20 970€ 19 693€ 22 949€ 8 577€ 6 917€ 4 475€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
695€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 036 773 € 1 992 630 € 1 852 800 € 1 651 032 € 918 298 € 805 571 € 230 192 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 909 € 1 690 € 706 € 121 878 € 124 575 € 17 080 € 9 297 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
511 387 € 281 355 € 54 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
514 000€ 284 000€ 54 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 613€ -2 645€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-285 165 € -58 794 € 118 175 € 119 075 € 12 080 € 4 298 € -1 334 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
118 175€ 120 409€ 13 414€ 5 632€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-285 165€ -58 794€ -1 334€ -1 334€ -1 334€ -1 334€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-222 813 € -226 371 € -176 969 € -2 697 € 107 495 € 7 782 € 5 631 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 027 864 € 1 990 940 € 1 852 094 € 1 529 154 € 793 723 € 788 491 € 220 895 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 741 € 11 174 € 9 410 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
591€ 374€ 1 610€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 150€ 10 800€ 7 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
324 € 251 € 235 € 17 638 € 30 190 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
242€ 251€ 235€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
82€ 17 638€ 30 190€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
290 883 € 562 179 € 465 538 € 305 782 € 314 821 € 716 037 € 220 895 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
177 877€ 330 674€ 261 340€ 214 421€ 176 459€ 670 932€ 136 054€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
302€ 209€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
54 579€ 176 695€ 104 100€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 14 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 505€ 2 367€ 5 004€ 6 613€ 3 313€ 2 467€ 3 390€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 472€ 632€ 1 789€ 2 654€ 377€ 160€ 37€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 310€ 51 811€ 88 796€ 79 394€ 131 972€ 39 017€ 37 766€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
140€ 4 509€ 459€ 29 439€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
862 120€ 505 000€ 540 000€ 500 000€ 250 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
865 796 € 912 336 € 836 911 € 705 734 € 198 712 € 72 454 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
865 796€ 912 336€ 836 911€ 705 734€ 198 712€ 72 454€