Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
101 168 € 93 102 € 46 780 € 56 618 € 25 879 € 4 713 € 3 286 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
51 383 € 50 475 € 31 923 € 39 759 € 17 645 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
51 383 € 50 475 € 31 923 € 39 759 € 17 645 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
41 753€ 40 845€ 13 733€ 14 257€ 5 455€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 587€ 5 587€ 10 440€ 14 043€ 5 911€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 043€ 4 043€ 7 750€ 11 459€ 6 279€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
49 785 € 42 627 € 14 857 € 16 859 € 8 234 € 4 713 € 3 286 €
015
B.I.
Zásoby
43€ 276€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
9 678€ 1 055€ 1 055€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 188 € 27 182 € 11 955 € 5 400 € 2 765 € 378 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
30 529€ 22 480€ 11 060€ 3 321€ 2 765€ 3 765€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
305€ 3 848€ 41€ 2 079€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 354€ 854€ 854€ -3 387€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 876 € 14 390 € 1 847 € 11 183 € 5 469 € 4 335 € 3 286 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 876€ 14 390€ 1 847€ 11 183€ 5 469€ 4 335€ 3 286€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
101 168 € 93 102 € 46 780 € 56 618 € 25 879 € 4 713 € 3 286 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-31 864 € -16 934 € -12 407 € 19 301 € 18 089 € 3 382 € 3 236 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 9€ 9€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-22 435€ -17 907€ 13 802€ 12 589€ -1 627€ -1 773€ -1 933€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-14 929 € -4 527 € -31 709 € 1 212 € 14 707 € 146 € 169 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
133 032 € 110 036 € 59 187 € 37 317 € 7 790 € 1 331 € 50 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
940€ 913€ 913€ -103€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
131 765 € 108 876 € 58 027 € 36 420 € 7 290 € 1 331 € 50 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
54 742€ 52 119€ 6 716€ 8 292€ 1 809€ 615€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 025€ 2 043€ 2 243€ 1 362€ 512€ 135€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
210€ 142€ 216€ 123€ 3 918€ 50€ 50€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
74 788€ 54 572€ 48 852€ 26 643€ 1 051€ 531€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
191€ 246€ 246€ 1 000€ 500€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
136€ 1€ 1€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci