Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
149 272€ 142 966€ 57 054€ 34 549€ 42 247€ 46 887€ 58 238€ 28 025€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
289 845 € 234 123 € 95 264 € 39 550 € 42 247 € 46 889 € 58 238 € 28 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 878€ 106 971€ 13 848€ 2 954€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 635€
05
III.
Tržby z predaja služieb
88 394€ 35 994€ 43 206€ 34 549€ 42 247€ 42 298€ 58 238€ 28 025€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
140 573€ 91 158€ 38 210€ 5 001€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
289 602 € 262 227 € 90 711 € 48 700 € 50 974 € 47 922 € 54 229 € 27 650 € 4 465 € 2 089 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
58 631€ 100 562€ 7 438€ 2 765€ 1 842€ 5 487€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 339€ 3 754€ 9 429€ 4 013€ 2 901€ 10 319€ 2 179€ 3 050€ 19€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
66 119€ 47 420€ 32 223€ 23 378€ 29 440€ 31 970€ 44 991€ 23 538€ 4 444€ 2 089€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
154 925 € 98 262 € 41 010 € 20 738 € 15 527 € 2 147 € 1 509 € 886 €
16
E.1.
Mzdové náklady
114 799€ 75 566€ 31 288€ 14 021€ 10 154€ 2 106€ 2 050€ 22€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 214€ 22 289€ 8 945€ 6 491€ 5 216€ -7€ -576€ 844€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 912€ 407€ 777€ 226€ 157€ 48€ 35€ 20€
20
F.
Dane a poplatky
253€ 66€ 281€ 30€ 11€ 2€ 3€ 2€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
335€ 12 163€ 330€ 541€ 330€ 1 642€ 60€ 176€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
243 € -28 104 € 4 553 € -9 150 € -8 727 € -1 033 € 4 009 € 375 € -4 465 € -2 089 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 183 € -8 771 € 7 964 € 7 158 € 7 141 € 2 756 € 5 581 € 1 437 € -4 463 € -2 089 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
175 € 170 € 110 € 99 € 101 € 155 € 107 € 78 € 6 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
175€ 170€ 110€ 99€ 100€ 155€ 107€ 78€ 6€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-175 € -170 € -110 € -99 € -101 € -154 € -107 € -78 € -6 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
68 € -28 274 € 4 443 € -9 249 € -8 828 € -1 187 € 3 902 € 297 € -4 471 € -2 089 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
301 € 522 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
301€ 522€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
68 € -28 274 € 4 142 € -9 249 € -8 828 € -1 187 € 3 380 € 297 € -4 471 € -2 089 €