Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SRCS - Electronics s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.04.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.07.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
461 € 0 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
461€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 € 370 € 541 € 249 € 2 225 € 1 567 € 242 € 3 275 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
461€ 1 320€ 1 204€
10
B.2
Služby
30€ 370€ 80€ 249€ 2 225€ 247€ 242€ 2 071€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-30 € -370 € -80 € -249 € -2 225 € -1 567 € -242 € -3 275 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 819€ 3 075€ 3 075€ 1 865€ 655€ 273€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 410€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 685€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 500€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-30 € -370 € 9 826 € -3 324 € -5 300 € -3 432 € -897 € -48 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
7€ 16€ 7€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45€ 98€ 83€ 72€ 72€ 72€ 72€ 66€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-45 € -98 € -83 € -72 € -72 € -65 € -56 € -59 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-75 € -468 € 9 743 € -3 396 € -5 372 € -3 497 € -953 € -107 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 480 € 482 € 3 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 480€ 482€ 3€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-75 € -468 € 9 263 € -3 876 € -5 852 € -3 979 € -956 € -107 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-75 € -468 € 9 743 € -3 396 € -5 372 € -3 497 € -953 € -107 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-75 € -468 € 9 263 € -3 876 € -5 852 € -3 979 € -956 € -107 €