Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 754 618€ 1 334 878€ 471 260€ 507 020€ 253 659€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 754 873 € 1 443 497 € 471 408 € 507 164 € 253 659 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 754 618€ 1 334 878€ 459 032€ 507 020€ 253 659€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 107 868€ 12 228€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
255€ 751€ 148€ 144€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 370 196 € 1 206 498 € 462 281 € 483 660 € 246 942 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
602 074€ 548 744€ 237 025€ 261 403€ 105 156€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
720 121€ 524 087€ 169 814€ 178 711€ 92 149€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 405 € 36 775 € 23 581 € 30 054 € 34 948 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 750€ 27 139€ 17 410€ 22 221€ 25 892€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 545€ 9 492€ 6 098€ 7 735€ 8 956€
19
E.4.
Sociálne náklady
110€ 144€ 73€ 98€ 100€
20
F.
Dane a poplatky
1 499€ 2 808€ 1 608€ 1 156€ 1 469€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 551€ 14 981€ 16 256€ 11 426€ 10 820€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 551€ 14 981€ 16 256€ 11 426€ 10 820€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 74 214€ 12 228€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 546€ 4 889€ 1 769€ 910€ 2 400€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
384 677 € 236 999 € 9 127 € 23 504 € 6 717 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
432 423 € 262 047 € 52 193 € 65 628 € 56 354 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 808 € 4 067 € 4 691 € 1 693 € 1 808 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 135 € 3 323 € 3 591 € 1 166 € 1 260 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 135€ 3 323€ 3 591€ 1 166€ 1 260€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
673€ 744€ 1 100€ 527€ 548€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 808 € -4 067 € -4 691 € -1 693 € -1 808 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
380 869 € 232 932 € 4 436 € 21 811 € 4 909 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
80 895 € 49 662 € 1 486 € 3 680 € 504 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
80 895€ 49 662€ 1 486€ 3 680€ 504€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
299 974 € 183 270 € 2 950 € 18 131 € 4 405 €