Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VivaKi Exchange Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
22 469 786 € 27 668 280 € 25 247 256 € 27 670 050 € 30 839 483 € 37 116 217 € 34 247 651 € 36 325 590 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 469 786€ 27 668 280€ 25 247 256€ 27 670 050€ 30 839 483€ 37 116 217€ 34 247 651€ 36 325 590€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
22 404 319 € 27 591 281 € 25 177 309 € 27 594 856 € 30 764 691 € 37 038 630 € 34 175 627 € 36 263 754 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 709€ 2 249€ 1 636€ 1 402€ 1 389€ 1 211€ 1 153€ 1 075€
10
B.2
Služby
22 402 610€ 27 589 032€ 25 175 673€ 27 593 454€ 30 763 302€ 37 037 419€ 34 174 474€ 36 262 679€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
65 467 € 76 999 € 69 947 € 75 194 € 74 792 € 77 587 € 72 024 € 61 836 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
49 099 € 67 549 € 51 365 € 55 939 € 57 108 € 60 351 € 58 935 € 58 457 €
13
C.1
Mzdové náklady
34 955€ 48 266€ 36 825€ 40 089€ 40 909€ 43 990€ 43 289€ 42 483€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 552€ 17 466€ 13 122€ 14 394€ 14 896€ 15 101€ 14 550€ 14 767€
16
C.4
Sociálne náklady
1 592€ 1 817€ 1 418€ 1 456€ 1 303€ 1 260€ 1 096€ 1 207€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
465€ 1 118€ 652€ 920€ 1 001€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 961€ 332€ 8 948€ 2 838€ 14 730€ 20 478€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 959€ 20€ 86€ 8 951€ 2 756€ 23€ 14 774€ 20 478€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
16 370 € 8 965 € 17 710 € 18 600 € 17 766 € 17 213 € 12 125 € 2 378 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
16€ 27€ 31€ 34€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 15€
41
O
Kurzové straty
60€ 14€ 31€ 45€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 2€ 1€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 253€ 1 307€ 1 285€ 874€ 825€ 1 136€ 990€ 971€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 253 € -1 307 € -1 284 € -872 € -868 € -1 121 € -987 € -967 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 117 € 7 658 € 16 426 € 17 728 € 16 898 € 16 092 € 11 138 € 1 411 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 128 € 1 804 € 3 467 € 3 735 € 3 768 € 3 112 € 2 886 € 363 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 632€ 5 006€ 3 691€ 4 402€ 3 964€ 2 886€ 363€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
496€ 1 804€ -1 539€ 44€ -634€ -852€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 989 € 5 854 € 12 959 € 13 993 € 13 130 € 12 980 € 8 252 € 1 048 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 117 € 7 658 € 16 426 € 17 728 € 16 898 € 16 092 € 11 138 € 1 411 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 989 € 5 854 € 12 959 € 13 993 € 13 130 € 12 980 € 8 252 € 1 048 €