Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 370 662€ 13 196 107€ 29 292 140€ 23 455 105€ 7 737 139€ 5 431 660€ 2 592 829€ 969 281€ 962 281€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 586 558 € 17 166 524 € 32 545 381 € 27 024 238 € 8 067 380 € 6 453 556 € 2 696 592 € 1 112 455 € 705 260 € 1 376 871 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 036 949€ 15 917 946€ 13 514 810€ 216 045€ 3 469 061€ 2 592 829€ 1 112 455€ 705 000€ 1 376 871€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
14 886 990€ 11 099 996€ 13 272 151€ 8 228 294€ 5 787 257€ 1 953 119€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 250€ 56 906€ 63 223€ 317 756€ 782 087€ 9 481€ 260€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-280 857€ 66 647€ -54 700€ 126 611€ 7 240€ 78 365€ 22 351€
07
V.
Aktivácia
32 059€ 15 774€ 71 227€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
475 422€ 65 256€ 38 820€ 1 394 245€ 951 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
481 753€ 3 840 770€ 3 275 882€ 3 426 748€ 323 001€ 943 530€ 10 185€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 334 621 € 16 814 672 € 32 189 317 € 26 622 077 € 7 882 894 € 6 347 949 € 2 621 089 € 1 051 913 € 584 621 € 1 277 259 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
90 000€ 2 000 090€ 15 324 540€ 11 840 558€ 214 192€ 3 096 957€ 2 354 337€ 1 007 417€ 576 000€ 1 240 879€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 170 936€ 8 934 903€ 11 352 086€ 8 017 238€ 5 118 098€ 1 852 077€ 23 397€ 14 112€ 6 665€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 741 922€ 927 108€ 1 382 584€ 1 199 024€ 825 484€ 421 338€ 191 747€ 15 019€ 1 929€ 36 247€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
503 846 € 486 225 € 392 309 € 308 869 € 167 965 € 23 444 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
368 226€ 356 174€ 285 943€ 226 835€ 120 883€ 17 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
123 313€ 119 721€ 97 432€ 74 464€ 40 836€ 5 984€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 307€ 10 330€ 8 934€ 7 570€ 6 246€ 460€
20
F.
Dane a poplatky
7 945€ 7 737€ 6 862€ 1 404€ 5 993€ 625€ 353€ 294€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 195 608€ 824 258€ 625 228€ 591 662€ 575 378€ 101 969€ 43 406€ 11 484€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 195 608€ 824 258€ 625 228€ 591 662€ 575 378€ 101 969€ 43 406€ 11 484€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
481 815€ 1 424€ 14 786€ 1 529 622€ 938 371€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 171€ 981€ 316€ -53€ 129€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
141 378€ 3 631 946€ 3 090 606€ 3 133 753€ 37 284€ 851 539€ 7 849€ 3 587€ 27€ 133€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
251 937 € 351 852 € 356 064 € 402 161 € 184 486 € 105 607 € 75 503 € 60 542 € 120 639 € 99 612 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 626 525 € 1 398 397 € 1 171 469 € 1 146 425 € 634 855 € 139 654 € 116 926 € 75 907 € 120 666 € 99 745 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
176 956 € 9 284 € 9 900 € 5 820 € 114 000 € 56 946 € 314 826 € 200 058 € 264 021 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
150 965 € 106 305 € 48 660 € 314 800 € 200 000 € 264 000 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
150 965€ 48 660€ 314 800€ 200 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
106 305€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
264 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 989 € 9 284 € 9 900 € 5 820 € 7 695 € 8 286 € 10 € 15 € 21 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 037€ 10€ 15€ 21€ 11€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25 989€ 9 284€ 9 900€ 5 820€ 7 695€ 249€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 16€ 43€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
223 888 € 179 945 € 203 739 € 249 398 € 161 267 € 93 603 € 49 055 € 45 274 € 21 230 € 183 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
181 566 € 146 386 € 164 897 € 215 718 € 133 504 € 66 166 € 41 479 € 44 036 € 12 312 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
41 479€ 44 036€ 12 312€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
181 566€ 146 386€ 164 897€ 215 718€ 133 504€ 66 166€
52
O.
Kurzové straty
702€ 42€ 5€ 109€ 40€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 620€ 33 517€ 38 842€ 33 675€ 27 654€ 27 437€ 7 536€ 1 228€ 8 918€ 183€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 932 € -170 661 € -193 839 € -243 578 € -47 267 € -36 657 € 265 771 € 154 784 € 242 791 € -172 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
205 005 € 181 191 € 162 225 € 158 583 € 137 219 € 68 950 € 341 274 € 215 326 € 363 430 € 99 440 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 084 € 38 431 € 43 824 € 34 651 € 8 064 € 8 073 € 7 322 € 4 589 € 22 108 € 22 902 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 440€ 20 450€ 32 318€ 8 753€ 13 637€ 7 322€ 4 589€ 22 108€ 22 902€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
23 084€ 20 991€ 23 374€ 2 333€ -689€ -5 564€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
181 921 € 142 760 € 118 401 € 123 932 € 129 155 € 60 877 € 333 952 € 210 737 € 341 322 € 76 538 €