Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NESS.IMEX s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
333 862€ 686 365€ 129 294€ 75 775€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
475 529 € 705 272 € 170 242 € 105 982 € 600 072 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
42 657€ 65 580€ 75 775€ 564 472€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
333 862€ 643 708€ 63 714€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
141 667€ 18 907€ 23 355€ 30 000€ 35 600€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 593€ 207€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
544 156 € 700 691 € 168 997 € 113 940 € 601 499 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 346€ 52 346€ 72 298€ 536 936€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
217€ 58 701€ 4 351€ 2 599€ 1 880€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
517 678€ 572 685€ 66 470€ 17 142€ 19 033€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
-178 € 2 737 € 2 532 € 14 672 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 016€ 1 298€ 11 956€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
-178€ 710€ 1 161€ 2 656€
19
E.4.
Sociálne náklady
11€ 73€ 60€
20
F.
Dane a poplatky
371€ 1 731€ 478€ 540€ 347€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 037€ 7 481€ 10 802€ 13 972€ 27 246€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 037€ 7 481€ 10 802€ 13 972€ 27 246€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 041€ 17 492€ 29 787€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 812€ 1 433€ 2 026€ 4 857€ 1 385€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-68 627 € 4 581 € 1 245 € -7 958 € -1 427 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-184 033 € 13 633 € 6 127 € -16 264 € 6 623 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 189 € 1 € 99 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 189 € 1 € 99 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 189€ 1€ 99€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
630 € 1 167 € 563 € 2 386 € 873 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
810 € 408 € 2 168 € 269 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
810€ 408€ 2 168€ 269€
52
O.
Kurzové straty
87€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
543€ 357€ 155€ 218€ 604€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 559 € -1 166 € -464 € -2 386 € -872 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-66 068 € 3 415 € 781 € -10 344 € -2 299 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 253 € 960 € 960 € 2 588 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 253€ 960€ 960€ 2 588€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-67 321 € 3 415 € -179 € -11 304 € -4 887 €