Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IGOLDY s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 5OdK/304/2020 [ukončené]
 • Spisová značka 5OdK/304/2020
 • Prvý a posledný záznam 10.7.2020 - 21.7.2021
 • Detekcia ukončenia: 21.7.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.7.2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
25.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
6.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
10.9.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
30.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Šuňava Prešovský
Konkurzné konanie č. 1K/3/2020
 • Spisová značka 1K/3/2020
 • Prvý a posledný záznam 29.5.2020 - 29.5.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Šuňava-Vyšná Prešovský
Konkurzné konanie č. 2K/1/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 2K/1/2016
 • Prvý a posledný záznam 5.1.2016 - 22.2.2016
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Šuňava - Vyšná Prešovský