Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOSTAV Trnava s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 075 134 € 1 658 633 € 1 662 598 € 1 504 203 € 809 927 € 359 744 € 281 892 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
670 421 € 682 793 € 588 757 € 350 478 € 242 393 € 12 908 € 17 135 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
670 421 € 682 793 € 588 757 € 350 478 € 242 393 € 12 908 € 17 135 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
391 169€ 157 085€ 166 325€ 175 566€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
265 347€ 201 951€ 42 188€ 44 528€ 15 098€ 12 908€ 17 135€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 905€ 323 757€ 380 244€ 130 384€ 227 295€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 400 531 € 973 763 € 1 072 338 € 1 152 396 € 567 315 € 346 633 € 264 684 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
647 219 € 332 561 € 359 725 € 286 723 € 119 832 € 76 640 € 88 841 €
035
B.I.1
Materiál
14 855€ 23 766€ 125 939€ 19 314€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
16 680€ 5 832€ 3 599€ 3 800€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
615 684€ 302 963€ 230 187€ 263 609€ 119 832€ 76 640€ 88 841€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
737 831 € 744 354 € 814 224 € 757 168 € 369 543 € 220 555 € 165 058 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
726 609 € 692 600 € 774 732 € 741 881 € 360 843 € 220 435 € 164 234 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
726 609€ 692 600€ 774 732€ 741 881€ 360 843€ 220 435€ 164 234€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 757€ 47 913€ 33 192€ 15 287€ 8 700€ 824€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
465€ 3 841€ 6 300€ 120€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 481 € -103 152 € -101 611 € 108 505 € 77 940 € 49 438 € 10 785 €
072
B.V.1.
Peniaze
39 728€ 53 288€ 40 012€ 57 682€ 24 901€ 1 834€ 7 617€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-24 247€ -156 440€ -141 623€ 50 823€ 53 039€ 47 604€ 3 168€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 182 € 2 077 € 1 503 € 1 329 € 219 € 203 € 73 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 329€ 219€ 203€ 73€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 182€ 2 077€ 1 503€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 075 134 € 1 658 633 € 1 662 598 € 1 504 203 € 809 927 € 359 744 € 281 892 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
585 640 € 367 467 € 353 343 € 283 226 € 152 647 € 35 214 € 3 817 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 427€ 50 427€ 50 427€ 50 427€ 50 427€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
211 541 € 297 415 € 227 299 € 96 721 € 29 714 € -1 683 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
213 224€ 299 098€ 228 982€ 98 404€ 31 397€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 683€ -1 683€ -1 683€ -1 683€ -1 683€ -1 683€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
318 172 € 14 125 € 70 117 € 130 578 € 67 006 € 31 397 € -1 683 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 489 494 € 1 231 166 € 1 309 255 € 1 220 977 € 657 280 € 324 530 € 278 075 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 269 € 63 630 € 88 794 € 385 € 224 € 8 296 € 10 857 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 191€ 10 851€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 252€ 1 527€ 812€ 385€ 224€ 105€ 6€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 017€ 62 103€ 87 982€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
161 938€ 238 907€ 55 011€ 72 880€ 93 220€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
928 649 € 609 624 € 623 141 € 725 595 € 353 103 € 168 897 € 162 434 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
802 081 € 595 925 € 612 575 € 702 746 € 341 825 € 154 518 € 122 945 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
802 081€ 595 925€ 612 575€ 702 746€ 341 825€ 154 518€ 122 945€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-6 401€ -6 401€ -6 000€ -799€ 34 296€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 493€ 8 092€ 6 592€ 2 710€ 1 464€ 1 096€ 330€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 121€ 4 216€ 4 370€ 1 868€ 1 137€ 922€ 186€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
82 047€ 1 090€ 2 401€ 24 626€ 14 376€ 12 856€ 999€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 907€ 301€ 3 604€ 46€ 301€ 304€ 3 678€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 007 € 4 026 € 972 € 722 € 117 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 007€ 4 026€ 972€ 722€ 117€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 149€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
383 631€ 312 830€ 541 337€ 421 395€ 210 616€ 147 337€ 104 784€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
60 000 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
60 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé