Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOSTAV Trnava s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 848 859€ 7 515 866€ 4 392 185€ 2 909 054€ 1 650 566€ 347 907€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 901 227 € 13 605 991 € 7 442 839 € 7 429 727 € 8 162 655 € 4 983 946 € 3 043 671 € 605 255 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 038 806€ 3 662 981€ 3 023 056€ 3 547 742€ 4 451 526€ 2 909 053€ 1 650 565€ 346 850€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 770 897€ 3 788 592€ 1 337 539€ 655 815€ 363 437€
05
III.
Tržby z predaja služieb
39 156€ 64 293€ 31 590€ 19 013€ 1 610€ 1 056€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
175 313€ 459 913€ 55 190€ 85 135€ 3 800€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 167€ 9 849€ 5 727€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 859 888€ 5 620 363€ 2 995 464€ 3 122 022€ 3 336 555€ 2 074 893€ 1 393 106€ 257 349€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 305 194 € 13 173 484 € 7 401 335 € 7 314 376 € 7 968 416 € 4 882 342 € 2 993 479 € 603 013 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 388 910€ 3 450 530€ 2 316 426€ 2 450 087€ 4 142 644€ 2 697 497€ 1 518 215€ 320 881€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 325 006€ 3 377 900€ 1 401 877€ 1 360 805€ 263 067€ 9 805€ 3 916€ 5 339€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
223 786€ 345 666€ 448 959€ 226 977€ 158 183€ 77 147€ 46 894€ 15 176€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
354 433 € 273 704 € 182 956 € 107 649 € 42 128 € 32 536 € 25 629 € 1 535 €
16
E.1.
Mzdové náklady
256 365€ 200 002€ 134 184€ 78 359€ 30 395€ 23 533€ 18 406€ 1 023€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
88 607€ 68 057€ 46 542€ 27 755€ 10 299€ 8 253€ 6 478€ 360€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 461€ 5 645€ 2 230€ 1 535€ 1 434€ 750€ 745€ 152€
20
F.
Dane a poplatky
9 318€ 7 553€ 5 799€ 6 196€ 2 540€ 595€ 128€ 102€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
101 384€ 81 635€ 50 322€ 21 581€ 17 584€ 5 510€ 4 227€ 1 344€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
101 384€ 81 635€ 50 322€ 21 581€ 17 584€ 5 510€ 4 227€ 1 344€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 505€ 6 971€ 0€ 5 727€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
18 608€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 899 852€ 5 610 917€ 2 994 996€ 3 141 081€ 3 336 543€ 2 059 252€ 1 394 470€ 258 636€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
596 033 € 432 507 € 41 504 € 115 351 € 194 239 € 101 604 € 50 192 € 2 242 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 086 470 € 801 683 € 280 113 € 269 836 € 256 479 € 124 604 € 81 540 € 6 510 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
34 475 € 28 910 € 22 233 € 25 956 € 26 613 € 16 190 € 10 200 € 2 966 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 832 € 15 169 € 14 263 € 12 196 € 14 555 € 8 255 € 4 982 € 872 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
14 555€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 832€ 15 169€ 14 263€ 12 196€ 8 255€ 4 982€ 872€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 643€ 13 741€ 7 970€ 13 760€ 12 058€ 7 935€ 5 218€ 2 094€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 475 € -28 910 € -22 233 € -25 956 € -26 613 € -16 189 € -10 199 € -2 965 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
561 558 € 403 597 € 19 271 € 89 395 € 167 626 € 85 415 € 39 993 € -723 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
120 078 € 85 425 € 5 146 € 19 278 € 37 048 € 18 409 € 8 596 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
120 078€ 85 425€ 5 146€ 19 278€ 37 048€ 18 409€ 8 596€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
441 480 € 318 172 € 14 125 € 70 117 € 130 578 € 67 006 € 31 397 € -1 683 €