Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
77 979 € 80 306 € 65 311 € 62 770 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 328 € 5 934 € 5 934 € 5 934 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 328 € 5 934 € 5 934 € 5 934 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 328€ 5 934€ 5 934€ 5 934€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
76 651 € 74 372 € 59 377 € 56 836 €
015
B.I.
Zásoby
2 030€ 2 030€ 1 526€ 1 538€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
19 621€ 26 031€ 32 378€ 39 477€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
41 094 € 32 389 € 18 387 € 12 312 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
8 947€ 6 947€ 5 647€ 560€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
32 147€ 25 442€ 12 740€ 11 752€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 906 € 13 922 € 7 086 € 3 509 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 906€ 13 922€ 7 086€ 3 509€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
77 979 € 80 306 € 65 311 € 62 770 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
64 381 € 67 188 € 54 162 € 50 415 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 719€ 2 416€ 2 041€ 1 271€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
33 469€ 21 746€ 18 374€ 11 436€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 807 € 13 026 € 3 747 € 7 708 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 598 € 13 118 € 11 149 € 12 355 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 244 € 5 764 € 2 717 € 2 542 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
850€ 850€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 650€ 5 170€ 1 213€ 1 692€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
594€ 594€ 654€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
840€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 334€ 5 334€ 6 412€ 7 431€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 020€ 2 020€ 2 020€ 1 542€