Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MG PROJECT s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 152€ 437 240€ 410 940€ 226 740€ 50 613€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 655 € 437 549 € 411 332 € 226 740 € 50 613 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 083€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 152€ 437 240€ 350 857€ 226 740€ 50 613€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 503€ 309€ 392€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
54 664 € 432 572 € 406 492 € 215 458 € 47 928 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
59 500€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 022€ 151 806€ 77 558€ 31 674€ 14 933€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 110€ 260 922€ 251 058€ 177 515€ 32 995€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2€ 341€ 6 269€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 361€ 17 363€ 16 241€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 361€ 17 363€ 16 241€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
169€ 2 481€ 1 794€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-25 009 € 4 977 € 4 840 € 11 282 € 2 685 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-21 980 € 24 512 € 22 824 € 17 551 € 2 685 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 3 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 3 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5€ 3€ 9€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 011 € 2 930 € 1 134 € 115 € 79 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 567 € 2 301 € 740 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 567€ 2 301€ 740€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
444€ 629€ 394€ 115€ 79€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 011 € -2 925 € -1 131 € -106 € -79 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-28 020 € 2 052 € 3 709 € 11 176 € 2 606 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
432 € 779 € 2 349 € 573 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
432€ 779€ 2 349€ 573€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € -28 020 € 1 620 € 2 930 € 8 827 € 2 033 €