Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 463 558 € 4 003 836 € 1 648 270 € 3 271 054 € 2 204 653 € 1 223 006 € 1 902 734 € 424 615 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
373 436 € 329 361 € 264 844 € 272 109 € 281 436 € 126 433 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
46 651 € 69 976 € 5 459 € 13 604 € 22 931 € 32 258 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 651€ 69 976€ 5 459€ 13 604€ 22 931€ 32 258€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
326 785 € 259 385 € 259 385 € 258 505 € 258 505 € 94 175 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
258 505€ 94 175€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
326 785€ 259 385€ 259 385€ 258 505€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 042 478 € 3 666 940 € 1 383 054 € 2 988 682 € 1 923 052 € 1 096 173 € 1 867 874 € 424 615 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
937 € 937 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
937€ 937€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 570 175 € 3 489 511 € 5 959 263 € 2 924 946 € 1 885 796 € 1 072 042 € 1 535 420 € 392 749 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 408 224 € 3 328 124 € 5 797 312 € 2 852 995 € 1 885 796 € 1 065 873 € 1 516 553 € 324 469 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 408 224€ 3 328 124€ 5 797 312€ 2 852 995€ 1 885 796€ 1 065 873€ 1 516 553€ 324 469€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
161 951€ 161 951€ 161 951€ 71 951€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 169€ 7 867€ 68 280€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-564€ 11 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
472 303 € 177 429 € -4 576 209 € 63 736 € 37 256 € 24 131 € 331 517 € 30 929 €
072
B.V.1.
Peniaze
32 083€ 27 518€ 8 806€ 11 284€ 13 316€ 14 707€ 12 975€ 12 975€
073
B.V.2.
Účty v bankách
440 220€ 149 911€ -4 585 015€ 52 452€ 23 940€ 9 424€ 318 542€ 17 954€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
47 644 € 7 535 € 372 € 10 263 € 165 € 400 € 34 860 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
47 644€ 7 535€ 372€ 10 263€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
165€ 400€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 860€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 463 558 € 4 003 836 € 1 648 270 € 3 271 054 € 2 204 653 € 1 223 006 € 1 902 734 € 424 615 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
271 979 € 254 873 € 156 668 € 138 878 € 135 325 € 71 207 € 13 599 € 11 071 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
501 € 501 € 500 € 501 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
501€ 501€ 500€ 501€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
249 371 € 151 167 € 133 377 € 85 247 € 8 599 € 6 071 € -140 938 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
249 371€ 151 167€ 133 377€ 227 638€ 150 990€ 148 461€ 1 452€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-142 391€ -142 391€ -142 390€ -142 390€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
17 107 € 98 205 € 17 791 € 133 377 € 45 078 € 57 608 € 2 528 € 147 009 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 130 609 € 3 687 993 € 1 430 632 € 3 071 206 € 2 008 358 € 1 151 799 € 1 889 135 € 413 544 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
988 047 € 543 315 € 362 532 € 258 936 € 288 044 € 205 809 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
288 044 € 205 809 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
288 044€ 205 809€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
124€ 71€ 27€ 12€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
987 923€ 543 244€ 362 505€ 258 924€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 165 810€ 2 274 569€ 604 864€ 410 751€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 976 752 € 870 109 € 1 068 100 € 2 812 270 € 1 720 314 € 945 990 € 1 284 271 € 2 793 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 032 161 € 856 954 € 1 073 743 € 2 793 042 € 1 691 983 € 926 366 € 1 282 789 € 283 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 032 161€ 856 954€ 1 073 743€ 2 793 042€ 1 691 983€ 926 366€ 1 282 789€ 283€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
610€ 173€ 190€ 173€ 140€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
460€ 514€ -46€ -55€ 39€ 97€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-56 479€ 12 468€ -5 787€ 17 403€ 26 952€ 19 527€ 1 482€ 2 510€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 707€ 1 200€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
60 970 € 60 970 € 60 970 € 60 970 € 60 970 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
60 970€ 60 970€ 60 970€ 60 970€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
60 970€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé