Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

A.P. TRADE s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 408 321 € 3 052 928 € 1 849 339 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 408 321 € 3 052 928 € 1 849 339 €
015
B.I.
Zásoby
643 602€ 1 540€ 1 000€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 141 410 € 2 947 438 € 1 576 115 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 062 111€ 1 820 561€ 1 575 923€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
170€ 170€ 192€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
79 129€ 1 126 707€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
623 309 € 103 950 € 272 224 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
623 309€ 103 950€ 272 224€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 408 321 € 3 052 928 € 1 849 339 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-885 241 € 17 509 € 9 375 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
12 508€ 4 375€ 3 406€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-902 749 € 8 134 € 969 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 293 562 € 3 035 419 € 1 839 964 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
162€ 109€ 61€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 293 400 € 3 035 310 € 1 839 903 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 260 759€ 3 027 986€ 1 738 938€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
946€ 958€ 939€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 990€ 6 267€ 584€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
21 705€ 99€ 99 442€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci