Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ONE Promotion s. r. o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
58 381 € 59 670 € 61 416 € 56 370 € 56 741 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 021 € 1 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 021 € 1 458 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 021€ 1 458€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
58 381 € 59 670 € 61 416 € 55 349 € 55 283 €
015
B.I.
Zásoby
46 633€ 46 677€ 47 596€ 46 596€ 47 915€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 656 € 8 658 € 8 472 € 8 197 € 6 667 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 679€ 7 679€ 7 474€ 7 354€ 5 984€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
375€ 377€ 396€ 63€ 48€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
602€ 602€ 602€ 780€ 635€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 092 € 4 335 € 5 348 € 556 € 701 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 092€ 4 335€ 5 348€ 556€ 701€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
58 381 € 59 670 € 61 416 € 56 370 € 56 741 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-40 351 € -39 410 € -34 522 € -30 963 € -20 813 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-44 410€ -39 522€ -35 963€ -25 813€ -14 249€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-941 € -4 888 € -3 559 € -10 150 € -11 564 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
98 732 € 99 080 € 95 938 € 87 333 € 77 554 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
114€ 114€ 114€ 110€ 109€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
28 691 € 29 104 € 27 944 € 21 947 € 19 329 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
25 797€ 26 904€ 25 203€ 20 458€ 18 892€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
28€ 291€ 238€ 130€ 80€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 666€ 1 709€ 2 251€ 1 110€ 157€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
200€ 200€ 252€ 249€ 200€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
87€ 271€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 497€ 6 497€ 6 913€ 6 888€ 25 237€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
63 430€ 63 278€ 60 696€ 58 388€ 32 879€