Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 102 813 € 8 629 338 € 9 020 352 € 9 116 250 € 9 668 184 € 9 868 311 € 8 486 170 € 2 469 185 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 012 424 € 8 313 873 € 8 567 096 € 8 749 949 € 9 062 183 € 9 126 184 € 7 118 618 € 720 752 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 157 € 12 865 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
10 157€ 12 865€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 002 267 € 8 301 008 € 8 567 096 € 8 749 949 € 9 062 183 € 9 126 184 € 7 118 618 € 720 752 €
012
A.II.1
Pozemky
956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 798 700€ 207 462€
013
A.II.2
Stavby
5 844 165€ 6 013 641€ 6 210 090€ 6 392 985€ 6 348 509€ 6 538 453€ 6 008 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 201 402€ 1 303 003€ 1 399 258€ 1 293 610€ 1 438 310€ 1 530 886€ 24 747€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 664€ 1 048€ 100 145€ 318 664€ 100 145€ 287 083€ 513 290€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 509€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
88 511 € 313 087 € 451 636 € 360 101 € 599 434 € 733 436 € 1 364 762 € 1 748 433 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 186 € 22 024 € 2 221 € 2 106 € 11 161 € 11 189 € 5 931 €
035
B.I.1
Materiál
7 296€ 22 024€ 2 221€ 2 106€ 11 161€ 11 189€ 5 931€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 890€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 662 € 149 919 € 112 486 € 106 662 € 148 938 € 148 788 € 173 808 € 5 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
148 788 € 148 788 € 173 808 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
148 788€ 148 788€ 173 808€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 662€ 5 159€ 150€ 150€ 5 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
144 760€ 112 486€ 106 512€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
66 905 € 140 238 € 73 646 € 97 431 € 56 727 € 21 965 € 607 332 € 1 720 665 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
40 432 € 14 938 € 73 646 € 95 409 € 56 727 € 21 965 € 213 637 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 432€ 14 938€ 73 646€ 95 409€ 56 727€ 21 965€ 213 637€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 670 430€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 273€ 112 993€ 2 022€ 393 695€ 48 235€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 200€ 12 307€ 2 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 758 € 906 € 263 283 € 153 902 € 382 608 € 551 494 € 577 691 € 27 768 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 423€ 420€ 11 913€ 335€ 14 004€ 31 798€ 21 432€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 335€ 486€ 251 370€ 153 567€ 368 604€ 519 696€ 556 259€ 27 768€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 878 € 2 378 € 1 620 € 6 200 € 6 567 € 8 691 € 2 790 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 878€ 2 378€ 1 620€ 4 533€ 4 533€ 4 354€ 1 457€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 667€ 2 034€ 4 337€ 1 333€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 102 813 € 8 629 338 € 9 020 352 € 9 116 250 € 9 668 184 € 9 868 311 € 8 486 170 € 2 469 185 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 604 506 € 3 037 250 € 3 160 066 € 2 965 432 € 3 248 030 € 2 796 941 € 3 413 942 € 1 988 490 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 559 139€ 3 559 139€ 3 559 139€ 3 559 139€ 3 976 787€ 3 922 618€ 3 623 450€ 2 002 523€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-672 148 € -404 573 € -599 207 € -733 758 € -1 130 677 € -214 508 € -19 033 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 471€ 396 920€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-672 148€ -404 573€ -1 130 678€ -1 130 678€ -1 130 677€ -214 508€ -19 033€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-287 985 € -122 816 € 194 634 € 135 051 € 396 920 € -916 169 € -195 475 € -19 033 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 475 883 € 5 532 422 € 5 816 959 € 6 097 161 € 6 362 778 € 6 997 776 € 5 064 248 € 480 695 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
313 787 € 346 911 € 402 547 € 441 236 € 494 853 € 549 886 € 811 764 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
270 851 € 325 188 € 380 374 € 434 282 € 487 496 € 541 664 € 811 649 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
270 851€ 325 188€ 380 374€ 434 282€ 487 496€ 541 664€ 811 649€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16 000€ 16 000€ 16 000€ 3 000€ 6 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
667€ 1 333€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 986€ 5 723€ 5 506€ 5 621€ 4 357€ 2 222€ 115€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
20 950€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 738 906€ 3 741 528€ 3 872 926€ 4 145 939€ 4 424 236€ 4 626 189€ 2 326 733€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 167 044 € 1 011 443 € 1 236 452 € 1 224 244 € 1 027 109 € 1 121 111 € 1 702 525 € 466 995 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
238 998 € 185 175 € 296 448 € 320 562 € 579 358 € 924 290 € 1 671 939 € 126 776 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
238 998€ 185 175€ 296 448€ 320 562€ 579 358€ 924 290€ 1 671 939€ 126 776€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
426 942€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
477 000€ 792 042€ 833 542€ 786 442€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 433€ 16 869€ 22 864€ 29 256€ 36 491€ 29 777€ 16 429€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 883€ 10 268€ 12 481€ 30 045€ 92 282€ 37 593€ 10 248€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 788€ 7 007€ 70 662€ 52 891€ 42 312€ 29 317€ 2 474€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
82€ 455€ 5 048€ 276 666€ 100 134€ 1 435€ 339 259€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 864 € 32 889 € 32 021 € 19 383 € 188 697 € 555 385 € 2 116 € 13 700 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
32 364€ 30 389€ 29 521€ 16 883€ 19 678€ 13 184€ 616€ 13 700€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 169 019€ 542 201€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
222 282€ 399 651€ 273 013€ 266 359€ 227 883€ 145 205€ 221 110€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 424 € 59 666 € 43 327 € 53 657 € 57 376 € 73 594 € 7 980 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 724€ 35 166€ 9 027€ 9 557€ 10 709€ 10 927€ 7 980€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 900€ 14 700€ 24 500€ 34 300€ 30 667€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 800€ 9 800€ 9 800€ 9 800€ 16 000€ 62 667€